hemişelik parahatçylyk konstitusiýa standarty

2-nji dekabr      Goşundy

Baky parahatçylyk standarty baradaky nusgalyk kanun (Taslama) 

Sözbaşy

      Adamlar üçin iň uly mesele , parahatçylyk usuly üçin hiç hili taryhy tejribäniň bolmazlygydyr . Şeýle-de bolsa, bu ajaýyp kanun kanunyny teklip etmek we dünýä parahatçylygyna goşant goşmak biziň islegimizdir.

I bölüm

1. Esasy pozisiýa: Model Kanuny halklaryň kanunyny alamatlandyrdy.

2. Esasy teklip: Bir Earther, kanunlar toplumy.

3. Esasy hil: ISO-a gönükdirilen Model Kanuny

II  bölüm _

1. Milli derejedäki konstitusiýanyň umumy düzgünleri: ýurduň ady, territoriýasy, milli baýdak, raýatlygy we ş.m. (aýyryldy)

2. Konstitusiýanyň milli derejedäki umumy düzgünleri: ştatyň, welaýatyň, sebitiň we häkimligiň ady we baýdagy. (aýyryldy)

3. Galanlary umumy düzgünlere ýa-da umumy ýörelgelere degişlidir we köplenç ýokardaky her derejedäki esasy organ tarapyndan kesgitlenýär. (aýyryldy)

III bölüm Düzgünler we netijelilik

1. BMG-nyň Tertipnamasy, global dolandyryş ulgamy, tebigy kanunlar, halkara hukugy we öz ykbalyňy kesgitlemek bilen, konstitusiýa standarty ýokary derejedäki (halkara jemgyýetçilik hukuk şahslary), milli derejede (milli jemgyýetçilik) dürli tizlikde meýletin ulanylýar ; hukuk şahslary) we döwletara derejesi (ştatlaryň, welaýatlaryň, sebitleriň we häkimlikleriň öz-özüni dolandyrýan jemgyýetçilik hukuk adamlary).

2. Şu Konstitusiýa ülňüleriniň haýsydyr bir düzgüni ýa-da haýsydyr bir milli derejä, gurama, adama ýa-da ýagdaýa ulanylmagy nädogry hasap edilse, konstitusiýa standartynyň galan bölegi we bu düzgüniň başga bir adama ýa-da ýagdaýa ulanylmagy bolmaz; täsir etdi.

. _ _ _ _

(2) Milli dereje (BMG-nyň 193 agzasy we ş.m.): Konstitusiýa standarty islendik ýurda gönüden-göni, täsirli we hemmetaraplaýyn ulanylýar. Köpeldilip we üýtgedilip bilner, ýa-da bir bölegi wagtlaýyn durmuşa geçirilip bilinmez. Aboveöne ýokardaky ýagdaýyň ýörelgesi, baky parahatçylygyň kämil işlemegini azaltmaly ýa-da zaýalamaly däldir [1] .

[1] . Düzgünnamanyň iş tertibi we Halkara ülňüler guramasynyň dolandyryş prosedurasy aýlawly ulgamy kabul etmek bilen özara täsirleşýär.

. _ _ gönüden-göni täsirli we doly ulanylýar.

3. Konstitusiýa ülňülerinde görkezilen çäkdäki dürli hukuklar, adamlar tarapyndan bar bolan beýleki hukuklary inkär etmek ýa-da ýatyrmak diýip düşünilmez (konstitusiýa standarty §13 we §14). Düzgünnamalary doly kesgitlemeýän we çäklendiriji düzgünleri ýerine ýetirmeýän maddalar üçin olaryň amallary konstitusion kanunlar, konstitusiýa aktlary, guramaçylyk kanunlary ýa-da kanunlar bilen göz öňünde tutulandyr.

4. Konstitusiýa ülňüleriniň çägine degişli ähli kanunlar ýa-da kadalar, konstitusiýa standartlarynyň maddalary bilen baglanyşykly. Halkara ýa-da milli ebedi parahatçylygyň (iki görnüşli subýektiw erk we 28 kanun kanunlary) esaslanýan binýady öz içine alýan hiç bir zat üçin konstitusiýa üýtgetmeler girizilmez  .

5. Konstitusiýa standarty, ähli milletara, milli we kiçi milli guramalaryň esasy kanunynyň özenidir. Aşakdaky esasy düzgünler, gorag maddalary we ynandyryjy maddalar kanun çykaryjy, dolandyryş we kazyýet pudaklaryny baglanyşdyrýan göni we täsirli ýokary kanunlardyr.

Iki görnüşli subýektiw erk

1. Adamzat üçin baky rahatlyk. Ene kanuny hökmünde tebigy kanunlar we halkara hukugy bilen, konstitusiýa standartyny ISO-a gönükdirilen Model Kanunyna öwüriň, kanunyň hökmürowanlygyny berkitiň we baky parahatçylykly kanunçylygy dörediň.

2. Eartheriň durnukly ösüşi. Gün ulgamyny we BMG-ny funksional ulgam hökmünde kabul ediň, hökümet standartlaryny ISO-a gönükdirilen Model Kanuny hökmünde öňe sürüň, global dolandyryşy çuňlaşdyryň we durnukly ösüşiň beýik siwilizasiýasyny dörediň.

Tebigy adam hukuklary / ylym kanunlary

1- nji at . Adamlaryň hukuklary we  peýdalary 

1-nji bap Erkinligiň baky parahatçylyk standarty

1-nji madda Erkinlige esaslanan millet [ Baky parahatçylygyň 1- nji kanuny]

Adam azatlygynyň uly ösüşi . Freedomurdy erkinlik ülňüleri bilen beýik ýurt hökmünde görkeziň [2] , welaýatlar we häkimlikler erkinligiň ajaýyp nusgalary hökmünde görkeziň [3] . Adamyň mertebesi we erkinligi eldegrilmesizdir. Adamlar ýeriň we ýurduň dogabitdi ussalary, halkara hukugynyň we konstitusiýanyň gönüden-göni subýektleri [4] . Territoryurduň ýaşaýjylary şertsiz we hemmetaraplaýyn esaslandyryjy güýje eýe [5] . Diňe adamlar tarapyndan yzygiderli saýlawlar arkaly kanuny hökümet döredilip bilner. Diňe halkara hukugyny wepalylyk bilen berjaý etmegi wada bermek bilen kanuny jemgyýetçilik güýji kanuny bolup biler [6]öndürilmelidir.

[2] . Hökümetiň asyl maksady azatlyk. "Hökümetiň esasy maksady, özüne ýa-da başgalaryna zyýan ýetirmezden ýaşamak we işlemek baradaky tebigy hukugyny güýçlendirmek, gorkmak bilen dolandyrmak ýa-da çäklendirmek däl." (Baruç Spinoza, Gollandiýaly filosof)

[3] . 2005 -njimaýynda BMG-nyň ýedinji Baş sekretary Kofi Annan geljekdäki tagallalarynyň ugry hökmünde “Has uly erkinlikde: ösüşe, howpsuzlyga we adam hukuklaryna tarap” hasabatynda gorky azatlygyny goşdy. BMG.

[4] . "Halkara hukuk tertibiniň esasy kadasy, milli hukuk buýruklarynyň güýjüniň iň esasy sebäbi." (Hans Kelsen, Hukuk we döwletiň umumy nazaryýeti)

[5] . "Konstitusiýany düzmek güýji" kanuna "tabyn däl, ýurduň respublikan ýa-da monarhiýa bolandygyny ýa-da hökümetiň demokratiýa ýa-da diktatordygyny kesgitleýän" güýçden "döreýär." (Lin Çi-dong, Hytaý Respublikasynyň Adalaty)

[6] . Konstitusiýa adamlaryň, milli ýörelgeleriň, adamlaryň umumy isleginiň we habeas corpus hukugynyň beýanydyr. Esasy güýç we konstitusiýanyň üýtgedilmegi halka şertsiz gaýdyp gelýär. Adamlar öz janlarynyň serkerdeleridir; adamlar öz ykbalyna, maşgalanyň ykbalyna we ýurduň ykbalyna gözegçilik edýärler.

2-nji madda Erkinlik reformasy [ Baky parahatçylygyň 2-nji kanuny ]

Syýasy partiýalara, syýasatçylara, habar beriş serişdelerine, garakçy toparlara we häkimiýete girýänlere ýurdy dolandyrmak üçin erbet işler etmek düýbünden gadagan. Simli / simsiz ýaýlym ýygylyklarynyň hemmesi ähli ýaşaýjylara degişlidir. Her hepde, her teleýaýlym  liberal ýüz tutmak üçin syýasy gatnaşyjylara 30 minut mugt hyzmat we  internet arkaly gysga tekst habaryny bermeli [7 ] . Dokuz esasy syýasy partiýanyň hersiniň milli radio kanaly mugt. Televisionerli teleýaýlymlar, radio stansiýalary we beýleki habar beriş serişdeleri ýokarda agzalan milli derejedäki düzgünler bilen iş salyşmalydyr. Earther ýüzündäki her bir adama garyplyk, kesel, hapalanma, uruş, halkara hukuk bilimi we BMG-den beýleki habarlary almaga mümkinçilik bermek üçin ähli tagallalary ediň.

[7] . Throughoutylyň dowamynda her hepde 30 minutlyk telewizor we internetde bir gysga habar, “III düzgünleriň netijeliligine” laýyklykda ýerine ýetiriş düzgünleri aýratyn hereketler bilen kesgitlenýär.

3-nji madda Erkinligi açmak [ Baky parahatçylygyň 3-nji kanuny ]

Erkinlik, parahatçylygy ösdürmegiň umumy esasydyr. Saýlaw, iň ýokary bilim [8] , paýlanyş, gepleşik, raýdaşlyk, ylalaşyk we dolandyryş üçin zerur şertdir [9] . Her ýyl ses beriş ýygylygy adam başyna düşýän girdejisi iň ýokary bolan ABŞ-nyň Şweýsariýadan [10] ýa-da Kaliforniýadan [11] köp bolmaly däldir. Milli ruhy ösdürmek üçin her kim öz zehinine doly oýnap biler. Paymenterli döwlet edarasyna tölegsiz meýletin dalaş edýän pensiýa çykanlar, gazanan sesleriniň goşmaça 30% -ini alarlar.

[8] . "Erkinlik we adalat üçin möhüm ähmiýete eýe bolan bilim, onsuz erkinlik ýa-da adalat hemişelik saklanyp bilinmez." (Jeýms A. Garfild, ABŞ-nyň prezidenti)

[9] . Demokratiýa, saýlaw sesleri ýa-da yzyna çagyryş arkaly häkimiýet başynda bolanlara garyplygyň derdini ýaýratmak barada. (Amartýa Sen, Ykdysady ylymlar boýunça Nobel baýragy)

[10] Sekiz milliondan gowrak ilaty bolan ýurtlaryň arasynda Şweýsariýa adam başyna düşýän girdejisi bir ýylda dünýäde ortaça 5.41 saýlaw sesini alýar we ýylda ortaça 3.82 referendumy geçirýär (bir-biriniň üstünden düşýär) günler), ýylda ortaça 9,23 deňdir.

]_ ýylda ortaça. (birleşigimiziň maglumatlar bazasyndan)

4-nji madda Erkinligi goramak [ Baky parahatçylygyň 4- nji kanuny]

Hukuklaryň we borçlaryň bilelikde bolmagy, syýasat bilen diniň doly bölünmegi [12] . Adamlar harby gullugy, demokratik gullugy, parahatçylykly gullugy, salgyt tölemegi we ş.m. ýerine ýetirmäge borçly ] , diplomatiýa, harby işler, ykdysadyýet we söwda we ş.m. ýa-da diktatorlygy goramak, duşmanlara boýun bolmak, olara kömek we rahatlyk bermek derrew gadagan edilmeli, tussag edilmeli we jogapkärçilige çekilmeli.

[12] Islendik döwlet işgärleri, haýsydyr bir dine ýa-da ynanýanlara maliýeleşdirmek, para bermek, jadylamak ýa-da ulanmak üçin döwlet puluny sarp etmeli däldir. 22aponiýanyň dolandyryjy partiýasynyň 2022-nji ýylda Şinzo Abbäniň öldürilmegine sebäp bolan Bileleşik buthanasy bilen ýakyndan baglanyşyklydygyny görüp, Birleşmek buthanasy bilen baglanyşykly ýedi ministr ministr işinden çekildi.

[13] Global maglumatlaryň dogrulygyny we aç-açanlygyny üpjün etmek dünýä parahatçylygy üçin zerur şertdir. Söz azatlygy söz jenaýatlaryndan goranmaýar. Falsealan maglumatlary döretmek ýa-da ýaýratmak söz azatlygy bilen hiç hili baglanyşygy ýok, diňe sosial ynamy, sazlaşygy, raýdaşlygy, ahlagy we doganlygy ýok edýär.

2-nji bap Demokratiýanyň baky parahatçylyk standarty

5-nji madda Demokratiýa esaslanan millet [14] [ Baky parahatçylygyň 5 - nji kanuny]

Dünýä demokratiýasynyň beýik janlanmagy. Theurdy demokratik ülňüleri bolan beýik ýurt , welaýatlar we häkimlikler bolsa demokratiýanyň ajaýyp nusgalary hökmünde görkeziň . Adamlar ýeriň we ýurduň hojaýynlary, halkara hukugynyň we konstitusiýanyň gönüden-göni subýektleri, adamlar we  hökümet üçin gönüden-göni hukuklary we borçlary döredýän hukuklaryň iň esasy subýektleri bolup dogulýarlar. Döwlet derejesindäki edaralaryň we ministrlikleriň ýolbaşçylary ministrlikleriň wezipe borçlary we jogapkärçiligi bilen beýik demokratiýany janlandyrmak üçin bu borçnamany döretmeli.

[14] "Demokratiýa, sud edilen beýleki ähli adamlardan başga dolandyryşyň iň erbet görnüşi." (Winston Çerçil, Iňlis döwlet işgäri) ​​"Halkyň hökümeti, halk tarapyndan halk üçin ýok bolmaz". (ABŞ-nyň prezidenti Abraham Linkoln) Hökümet partiýa degişli däl, partiýa tarapyndan dolandyrylýar we Demirgazyk Koreýa ýaly partiýa tarapyndan hezil edilýär.

6-njy madda Demokratiýanyň reformasy [15] [ Baky parahatçylygyň 6 - njy kanuny]

Demokratik syýasatda içerki göreşleriň düýpgöter bejergisine täsir ediň we üç partiýaly syýasaty guruň. Dowam edýän meseleleri, netijeliligi, gapma-garşylyklary, bölünişikleri, gorkulary we garşydaşlary çözmek we ýaraşdyrmak üçin dowam edýän we üznüksiz ses berişlige gatnaşmagy dowam ediň. Harby işgärler, döwlet işgärleri, ruhanylar, metbugat işgärleri ýa-da hukuklar bilen goralýan beýleki adamlar [16] derejeli halkara hukuk synaglaryndan geçmeli. Sorag banky, tassyklamak üçin Gaaga halkara kazyýetiniň ýa-da Gaaga halkara hukuk akademiýasynyň maslahat bermegi bilen bir ýyl öňünden yglan edilmelidir.

[15] Hakyky demokratiýanyň “halk” we “kanun” atly iki ussady bar. .

[16] Demokratik ýurtda hukuklar bolmazdan borçlar ýok, borçlar bolmazdan hukuklar ýok; hukuklar we borçlar bilelikde ýaşaýar.

7-nji madda Demokratiýany açmak [ Baky parahatçylygyň 7- nji kanuny]

Islendik gurama, konstitusiýa standartynyň [17] çäksiz institusional ulgamlaryny giňeltmek isleýän innowasiýa taslamalaryny, gazuw-agtaryş işlerini we çeşmeleri ulanmaly we konstitusiýa standartynyň nusgawy döwletine [18] zehinleri çekmeli. dünýä we dünýä raýatlarynyň umumy watany bolmak. Beýik demokratiýanyň gymmatyny we adam mertebesini janlandyrmak üçin doly demokratik ýurtlaryň raýatlary [19]  biziň ýurdumyzdaky ähli derejelerde (prezidentlik bilen birlikde) saýlawlara gatnaşyp bilerler we dünýäde konstitusiýa standartlarynyň nusgawy döwletiniň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyryp bilerler.

[17] Operasiýa ulgamlary, kanunçylyk ulgamlary, ykdysady ulgamlar we tehnologiki ulgamlar ýaly ähli esasy ulgamlar başlangyç başlangyçdyr.

] _

[19] 2008-nji ýyldan 2021-nji ýyllar aralygyndaky demokratiýa indeksiniň statistikasy üçin jikme-jiklikler üçin web sahypamyza goşulan tablisalara serediň. Awtokratiýany ýatyrmagyň zerurlygy, Kommunistik partiýanyň tutuş dünýäni basyp almak isleýändigi bilen baglanyşyklydyr. (Kommunistik Manifesto) Göreş ýa-da giňelme bolmasa, erkinligi we adam hukuklaryny basyp ýatyrmak gowy bahana bolmaz.

8-nji madda Demokratiýany goramak [ Baky parahatçylygyň 8- nji kanuny]

Daşary ýurtlardan gelýän serişdeleriň, adamlaryň, harytlaryň we maglumatlaryň akymyny berk dolandyryň. Saýlanan başlyklar, bäş ýyllyk möhlet bilen çäklendirilýär. Möhlet gutarandan soň, wezipeli adamlara we olaryň ýakyn garyndaşlaryna sekiz ýylyň içinde [20] kanun boýunça öňki ýa-da degişli wezipelerine dalaş etmek gadagan edilýär [21] . Konstitusiýanyň täzeden seredilmegine we iş möhletiniň üýtgedilmegine gatnaşan her bir adam gozgalaňyň şärigi hasaplanýar we derrew tussag edilmeli we jogapkärçilige çekilmeli [22] . Konstitusiýa üýtgetmeler Kongres agzalarynyň iki möhletiniň üçden iki bölegi bilen tassyklanmaly we ýurtdaky ýerli geňeşleriň dörtden üç böleginiň agzalarynyň üçden iki bölegi tarapyndan tassyklanmaly; soň referendum geçirilip bilner [23]. Saýlawlarda ses bermäge hukugy bolanlaryň azyndan 50 göterimi teklibi tassyklamalydyr [24] .

] _

[ýigrimi bir]Ofisde işlemek ulgamy adamzadyň ajaýyp oýlap tapyşydyr. Saýlanan başlyklar diňe bir möhletli mandaty ýerine ýetirýärler we ygtyýarlyk möhleti bäş ýyldan köp bolmaly däldir we gaýtadan bellenip bilinmez. Käbir adamlar diňe bir duşuşyga rugsat berilse, näme üçin iki gezek ýa-da çäksiz gezek bellenip bilinmejekdigini sorap bilerler. Belarusyň prezidentini mysal alyň, ol yzly-yzyna alty möhlete gaýtadan saýlandy. Russiýanyň Putin on ýyldan gowrak wagt bäri öz ýurduny dolandyrýar. Şeýlelik bilen, dolandyryş ulgamy, adamzadyň beýik oýlap tapyşy ýok edildi. Gwatemala Respublikasynyň Syýasy konstitusiýasy §186: Respublikanyň prezidentiniň ýa-da wise-prezidentiniň edaralaryny saýlamagyň gadaganlygy. Aşakdakylar respublikanyň prezidentiniň ýa-da wise-prezidentiniň edaralaryny saýlap bilmez: a. Döwlet agdarylyşygynyň lideri ýa-da başlyklary, ýaragly ynkylap ýa-da şuňa meňzeş hereket, konstitusiýa tertibini üýtgeden ýa-da şular ýaly wakalaryň netijesinde hökümetiň ýolbaşçylygyny öz üstüne alanlar; b. Şeýle wezipe üçin saýlawlar geçirilende ýa-da respublikanyň prezidenti ýa-da wise-prezidenti wezipesini ýerine ýetirýän ýa-da saýlawlaryň geçiriljek prezident möhletiniň dowamynda şol bir möhletde işleýän adam; c. Dördünji derejedäki garyndaşlar we ýakynlygyň ikinji derejesi (we Gonduras Respublikasynyň konstitusiýasynda 40240.6 saýlawdan bir ýyl öň är-aýal) respublikanyň prezidenti ýa-da wise-prezidenti, ikinjisi ofisde işleýän mahaly Prezidentiň we şu maddanyň birinji abzasynda görkezilen adamlaryň; d. Döwlet ministri bolup biljek adam, saýlawdan alty aý öň islendik döwür üçin; e. Goşun agzalary, saýlawlara çagyrylan gününden azyndan bäş ýyl işinden çekilmese ýa-da pensiýa çykmasa; f. Islendik diniň ýa-da diniň ministrleri; we g. Electokary Saýlaw Kazyýetiniň kazylary.

[22] Gonduras Respublikasynyň .42.5 konstitusiýasy respublikanyň prezidentiniň dowamlylygyny ýa-da gaýtadan saýlanmagyny höweslendirýär, goldaýar ýa-da goldaýar; raýatlygyny ýitirer. Gwatemala konstitusiýasynyň 7187-si gaýtadan saýlanmagy gadagan edýär.

[23] Nýu-Hempşir konstitusiýasynyň 100-nji belgili konstitusiýa referendumy saýlawçylaryň üçden iki bölegi tarapyndan tassyklanmalydygyny aýdýar. Düzediş kanuny üçin ABŞ-nyň konstitusiýasynyň .71.7, .81.8 we §5 konstitusiýa üýtgetme düzgünlerine serediň. Gra civildanlyk uruşlary we daşary ýurt uruşlary Kongres agzalarynyň üçden iki böleginiň razylygyny talap edýär we ş.m.

] _

3-nji bap Adam hukuklarynyň baky parahatçylyk standarty

9-njy madda Adam hukuklaryna esaslanan millet [ Baky parahatçylygyň 9- njy kanuny]

Dünýädäki adam hukuklarynyň beýik bitewiligi [25] . Humanurdy adam hukuklary standartlary bolan uly ýurt hökmünde görkezmek, welaýatlar we häkimlikler adam hukuklarynyň ajaýyp nusgalarydyr [26] . Durmuşyň iň ýokary gymmatlyklaryny döretmek, dünýäniň konstitusiýa ülňülerini goramak, adamzadyň baky parahatçylygyny goramak we ýeriň durnukly ösüşini goramak adamlaryň iň mukaddes hukuklary we ýurduň iň derwaýys borçlarydyr. Jemgyýetçilik howpsuzlygynyň baştutany, bir sesli bir ses ulgamynda adamlar [27] tarapyndan saýlanýar; sesleriň sanyna görä üç partiýa saýlanýar we bir jemgyýetçilik howpsuzlygy başlygy we iki sany jemgyýetçilik howpsuzlygy başlygynyň orunbasary saýlanýar.

[25] BMG-nyň ähliumumy esasy adam hukuklary ülňüleri ähli agza döwletler tarapyndan gol çekilenden soň, düzgünlere boýun egmeýän ýurtlar beýleki ýurtlaryň birleşmegini talap edip bilmezler.

] ___ Şäher häkimlikleri global lokalizasiýanyň we ýerli globallaşmagyň ýerli aýratynlyklaryny döretmäge we dürli halkara paýtagtlaryna öwrülmäge güýji bar.

[27] ABŞ-nyň ştat şerifleri adamlar tarapyndan saýlanýar. Polisiýany ýerasty ätiýaçlyk däl-de, halk enesi hökmünde üpjün etmek üçin, esasy saýlawlar arkaly esasy howpsuzlyk ýolbaşçylary saýlanmaly.

10-njy madda Adam hukuklarynyň reformasy [ Baky parahatçylygyň 10- njy kanuny]

Täze adam hukuklary milli özygtyýarlylykdan ileri tutulýar. Adamlaryň ýaşamaga hukugy we kanuna laýyklykda derrew ewtanaziýa hukugy bar [28] . Döwlet ejiz adamlary goraýar, adam faktorlarynyň we ergonomiki [29] ýa-da bigünä ýitgileriň pidalary döwlet tarapyndan öwezini dolmalydyr [30] . Citizenshli raýatlar kanuna boýun egýän adamlardyr [31] , iň köp on ýylda [32] mundan beýläk hiç hili jenaýat etmedikler jenaýat ýazgylaryna degişli maglumatlary aýyrmalydyrlar [33] . Adam hukuklary boýunça milli hereket we raýatlyk maşk komitetiniň agzalarynyň ýarysy halkara abraýly adam hukuklary guramalary tarapyndan bellenilýär [34] .

[28] Şweýsariýanyň Federal Jenaýat Kodeksi §115 egoist sebäpler bilen edilen janyna kast etmeýär.

[29] Ynsan faktorlary in engineeringenerçiligi möhüm adam hukugy, konstitusiýa standarty adam hukuklary üçin standartlary kesgitleýär. Mysal üçin, Commissionewropa Komissiýasy Europeanewropa standartlaşdyryş guramalaryndan “Geljegi gurmak” şygary bilen EUB-ne agza ýurtlara we Europeanewropa ýurtlaryna degişli “EN ocewrokodlary” (Europeanewropa standartlary) işläp düzmegi haýyş etdi.

[30] bigünä adamlaryň ölümine hökümet jogapkär. Ysraýylyň milli saglyk ätiýaçlandyryş kanunyna salgylanyp, Ysraýyl hökümeti Iýerusalim awtobusynda bolan partlamada Ysraýyla kanuny ýa-da bikanun syýahat edenleriň hemmesine öwezini doldy.

[31] "Eger ejizleriň hukuklaryny goramak isleýän bolsa, kim garşy çyksa, şony et". (Kalwin Kulidj, ABŞ-nyň prezidenti)

[32] Jenaýat kodeksiniň maksady jenaýatçylary terbiýelemek we jezalandyrylandan soň mundan beýläk jenaýat etmezliklerine garaşmak. Peopleurt adamlaryň goşantlaryny hasaba almaýar, kemçiliklerini ýazýar. Munuň ýaly jeza doganlyk ruhundan daşlaşmakdyr. Budistleriň “gassabyň pyçagyny taşlap, ýerinde Budda bolmak” çemeleşmesi kabul edilmelidir. Jenaýat derejesiniň dünýä görkezijisi boýunça Wenesuela 84,25 bilen birinji, Braziliýa 67,85 bilen 10-njy, Taýwan 15,24 bilen 134-nji ýerde durýar. Bu aýylganç statistika. Jemgyýet jenaýat ýazgylary bolanlary kabul etmeýändigi sebäpli, öňki iş kesilenler şeýle bir umytsyz bolýarlar welin, ömrüniň ahyryna çenli jenaýat etmegi maksat edinýärler.

[33] "Halkyň hal-ýagdaýy iň ýokary kanun bolar." (Sisero, Rim filosofy) Europeanewropa Adalat Kazyýeti şahsy maglumatlaryň aýan edilmegi bilen şahsyýetleriň esasy hukuklary bozulanda we aç-açan maglumatlaryň köpçüligiň peýdasyna däl bolsa, maglumatlar “sag” salgylanmasy bilen öçürilmeli diýen karara geldi. unudylmaly "-diýdi.

[34] Baky parahatçylygy durmuşa geçirýän ýurtlarda adam hukuklaryny goramak üçin Adam Hukuklary Geňeşiniň agzalary halkara elitalaryndan durýar. Halkara elitalaryň teklipleri we teklipleri arkaly adam hukuklary halkara ülňülerine laýyk geler.

11-nji madda Adam hukuklarynyň açylmagy [ Baky parahatçylygyň 11- nji kanuny]

Ethnichli etnik toparlar adam hukuklarynda deňdir. Adam hukuklary bölünmeýär we başga birine geçirilip bilinmez. Kimdir biriniň adam hukuklary aldawyň pidasy bolup, zaýalananda, ähli ynsanlaryň pidasy hökmünde görülýär. Ouserli halklaryň hukuklary goralmalydyr [35] . Azlyklara sütem etmek, diskriminasiýany bölmek, ýitirim bolmagy, gizlinlikde jenaýat etmek, jyns toparlaryny birleşdirmek we dünýäde zäherlemek üçin medeniýete garşy fanatik-yhlasly ýa-da ata-babalara çokunýan harby milletçilik kabul edilýär. Global obanyň raýat milletçiligini durmuşa geçirmek zerurdyr [36]  .

[35] Esasy deňlik, kanunyň diskriminasiýa, çetleşdirmek we deňsiz paýlamak ýaly faktorlary göz öňünde tutmalydygyny ykrar etmekdir. Kemçilikli toparlaryň durmuşyna kömek etmek ýa-da gowulaşdyrmak, hemmeler bilen deň mümkinçilikleriň bolmagyny üpjün etmek üçin ýörite çäreleri durmuşa geçirýär.

[36] Milletçiligiň öz içine alyjy görnüşi, erkinlik, çydamlylyk, deňlik, şahsy hukuklar we ş.m. adaty liberal gymmatlyklary goldaýar. Raýat döwletiniň agzalygy, medeniýetine ýa-da jynsyna garamazdan raýatlygy bolan her bir raýat üçin açykdyr.

12-nji madda Adam hukuklaryny goramak [37] [ Baky parahatçylygyň 12 - nji kanuny]

Adam hukuklary dünýäniň içerki işleridir [38] . Döwlet işgärleri esasy adam hukuklary, daşky gurşaw hukuklary, parahatçylyk hukuklary we ösüş hukuklary hiç haçan beýleki ýurtlaryňkydan bir gün yza çekilmezligini kepillendirmeli. Her ýyl dürli ministrlikleriň ýolbaşçylary saýlanar we halk tarapyndan diňe bir merkezi derejeli lider saýlanar. .Agny, saýlawlar her ýyl geçiriler. Halkara gatnaşyklaryna ýa-da şahsy gatnaşyklara, gorkuzmagyň ýüze çykan wagtyna ýa-da ýerine garamazdan, pidalar hemişe dymýanlardan bilelikdäki we birnäçe jogapkärçiligi gözläp bilerler. Başgalaryň howp astyndadygyna şaýat bolan, emma howp abanýanlary halas etmek islemeýän [39] ýa-da pidalara özleriniň bigünädigini subut etmäge kömek edip biljek, ýöne şaýatlyk etmekden ýüz öwürýänler jenaýat jogapkärçiligine çekilmelidir.[40] .

[37] “Nasist Germaniýasynyň ösmegi we ykdysady gudraty nädip betbagtlyga öwrüldi?” Serediň. "Parahatçylygyň köne duşmanlary bilen göreşmeli bolduk ... guramaçylykly pul bilen hökümetiň guramaçylykly märekäniň hökümeti ýaly howplydygy". (Franklin D. Ruzwelt, ABŞ-nyň prezidenti)

[38] "Islendik ýerde adalatsyzlyk hemme ýerde adalata howp salýar." (Parahatçylyk boýunça Nobel baýragynyň eýesi doktor Martin Luther King Jr.) Konstitusiýa standartyny dürli ýurtlaryň “adam hukuklary meselesi dünýäniň içerki işleri” kadalary bilen deňeşdirmek, jikme-jiklikler üçin web sahypamyzdaky goşmaça tablisalara serediň.

[39] evilamanlygyň ýeňmegi üçin ýeke-täk zat, gowy adamlaryň hiç zat etmezligi. Her kimiň dymmagy indiki pidany döredýär.

] _ Adaty 1979-njy ýyldaky adaty kanun, deňizde ýitirim bolmak howpy astynda tapylan islendik adama kömek bermegi göz öňünde tutýar.

4-nji bap Baky parahatçylygyň we kanunyň hökmürowanlygy

13-nji madda Kanunyň hökmürowanlygy esasynda döredilen millet [41] [ Baky parahatçylygyň 13 - nji kanuny]

Dünýäde kanunyň hökmürowanlygynyň uly durmuşa geçirilmegi [42] . Countryurdy kanunçylyk kadalaryna laýyk ýurt , welaýatlar we häkimlikler kanunyň ajaýyp nusgalary hökmünde görkeziň . Dik durmuşa geçirilýän halkara hukugy, dünýä siwilizasiýasyny saklaýan ähli kanunlaryň kanuny bolan döwletiň özygtyýarly kanunydyr [43] . Giňişleýin halkara hukugynyň güýje girmeginden bäş ýyl soň, adaty halkara hukugy, konstitusiýanyň ene kanuny we adamlar üçin hukuklary we borçlary gönüden-göni döredýän parahatçylykly kadalar hökmünde kabul ediler. Şahs halkara hukugynyň iň esasy temasydyr [44] .

[41] Magna Kartanyň 40-njy maddasynda: "Hiç kime satmarys, hiç kim hukugy ýa-da adalaty inkär etmez ýa-da gijikdirmez" -diýdi. Kanunyň hökmürowanlygy hökümetiňem, raýatlaryňam kanuny bilýändigi we oňa boýun bolýandygy baradaky düşünje.

] _ flout. Loveöne Söýgi bilen meniň ýeňiş gazanjakdygymyz bardy: biz ony özüne çeken tegelek çyzdyk! ” (ABŞ-nyň şahyr baýragynyň eýesi Edwin Markham,Outwitted)

[43] Halkara hukugy döwletlerden öz borçlaryny ýerine ýetirmegini talap etse-de, döwletleriň öz borçlaryny nädip ýerine ýetirmelidigini soramaýar: (1) Döwletler halkara hukugyny gönüden-göni ulanmagy saýlap bilerler. (2) Şeýle hem halkara hukugyny milli kanunçylyga öwürmek üçin kanun kabul edip bilerler. (3) Administratiw çäreleri görüp bilerler. (4) Kazyýet çärelerini görüp bilerler. (5) Döwlet öz konstitusiýasyna laýyklykda karar berýär. (Hungdah Chiu, Halkara hukugy)

[44] Hukuk pozitiwizmi "dünýädäki hukuk jemgyýetiniň" kanuny düşünjesidir. Halkara hukugyna ýa-da milli kanunlara garamazdan, “şahsyýet” hukuklaryň we borçlaryň gönüden-göni esasy temasydyr. (Hans Kelsen, Awstriýanyň hukuk filosofy) Halkara hukugyny berjaý etmeýän hökümet erbet hökümet.

14-nji madda Kanunyň hökmürowanlygy [ Baky parahatçylygyň 14- nji kanuny]

Bir bitewi global obanyň umumy kanunlarynda ähli kanunlary gorizontal taýdan ösdürmek, üýtgedip ýa-da boşadyp bolmajak döwletiň gyssagly borjy. Nationshli halklaryň kanunlary milli kanunyň bir bölegini düzýär. Her kim bu meseläni çözüp biler we hökümet öz işine görä kanuna laýyklykda togtadyp ýa-da ulanyp biler. Daşary ýurtlular öz ýurdunyň kanunlaryny ileri tutulýan esasda biziň ýurdumyzda beýleki watany we dogduk mekany bolmagy üçin gurup bilerler [45] . Countriesurtlar global düzgünler boýunça deňeşdirme maglumatlarynyň iň soňky maglumat bazalaryny dörederler .

[45] lawshli kanunlar birdir. Daşary ýurtlularyň ilki bilen öz ýurtlarynyň kanunlaryny ulanmaga hukugy bar, emma döwlet syýasatyna ýa-da ahlagyna garşy gelýän kanuny hereket biziň ýurdumyzdan aýrylýar.

15-nji madda Kanunyň hökmürowanlygyny açmak [ Baky parahatçylygyň 15- nji kanuny]

Demokratik we kanunyň kadalaryny durmuşa geçiriň. Prezident, Baş prokuror we Kazyýetiň prezidenti, saýlawlara gatnaşanda kongresiň ýörite komitetleriniň agzalaryny hödürlemeli. Nesil ösüş komitetiniň Ad Hoc komitetiniň agzalary Prezident tarapyndan hödürlenýär; Global ýurduň hukuk ösüş komitetiniň ýörite komitetiniň agzalary Baş prokuror tarapyndan hödürlenýär; Halkara hukugyny ösdürmek boýunça ýörite komitetiň agzalary Kazyýetiň prezidenti tarapyndan hödürlenýär. Dalaşgärler dalaşgär bilen bir möhletde hyzmat eder. Dalaşgär tassyklanandan soň, hödürlenen dalaşgärler dürli hemişelik komitetlere bellenilýär. Bu beýik siwilizasiýanyň baky parahatçylykly görkezmesi we beýik kanunyň nusgasydyr [46].

[46] Kanun belli bir döwürde we giňişlikde siwilizasiýa bilen baglanyşykly. "Bu siwilizasiýanyň önümi ... geçmişe siwilizasiýanyň önümi, häzirki siwilizasiýany goramagyň serişdesi hökmünde, geljege siwilizasiýany ösdürmegiň serişdesi hökmünde." (Rosko Pound, Amerikaly hukuk alymy)

16-njy madda Kanunyň hökmürowanlygyny goramak [ Hemişelik parahatçylygyň 16- njy kanuny]

Syýasatyň kanuny esasy hökmünde parahatçylyk konstitusiýasynyň kadalaryny täzeläň [47] . Hökümetiň milli kanunlar, milli şertler, däp-dessurlar, taryh, geografiýa, medeniýet we ş.m. gapma-garşylyklar sebäpli halkara hukugyny bozmagy gadagandyr we düzgün bozanlar adam tertibine garşy jenaýat hasaplanýar. Parahatçylykly ösüşi goramagyň hukugy: dünýädäki ähli ýurtlaryň kanunlary bir konstitusiýa standartynda, bir konstitusiýa standarty bolsa dünýä parahatçylygyny, goşa dolandyryş ulgamyny (ýarym prezident sistemasy), üç partiýaly syýasaty, dört güýji alyp biler. bölünmek, barlamak we deňagramlylyk we bäş yklymda respublikan ulgam.

[47] Filosof Kantyň hemişelik parahatçylyk teoriýasy üç sany möhüm beýanat berdi: (1) Parahatçylyk diňe kanuny güýç bilen döredilip bilner. (2) Hukuk güýjüniň maksady parahatçylyk. (3) Şonuň üçin parahatçylyk hökmany suratda syýasatda kanuny esas meselesini gozgaýar. (Frederik Laupics) Şonuň üçin bu konstitusiýa ülňüsi öz maksatlaryna ýetdi: “bütindünýä hukuk jemgyýetini” döretmek we global dolandyryş ulgamynyň mehanizmini kämilleşdirmek.

Ady 2 Milletiň esasy guramalary

5-nji bap Kanunçylygyň baky parahatçylyk standarty [48]

17-nji madda Adatdan daşary kanun çykaryjy güýç [ Baky parahatçylygyň 17- nji kanuny]

Dünýä kanunçylygynyň uly bäsdeşligi we hyzmatdaşlygy . Global dolandyryş ulgamyny gowulandyrmak üçin milli ýa-da milli derejäniň kanun çykaryjy güýji bar, diňe halkara hukugy halkara derejesinde kabul edilmedik ýa-da dünýä derejesinde deň durmuş gatnaşyklaryny ýola goýmadyk we halkara hukugynyň kadalary duýulýar zerur we adatdan daşary kanun çykaryjy güýje eýe [49] . Milli kanunçylyk, dostuňyza ýa-da duşmanyňyza garamazdan global gatnaşmagy talap edýär, her ýurduň bir wekili bar, ýöne ýurduň kongresinde ses bermek hukugy ýok [50] .

[48] ​​Kanun çykaryjy standart prosedura: Kanun düşnükli, doly, öňünden aýdyp boljak we dünýä derejesinde yzygiderli bolmaly. Üýtgeýän üýtgeşmeler arkaly kanunyň döwür bilen deňeşdirilmegini we hiliň we milli güýjüň ýokarlanmagyny üpjün etmek üçin standartlaşdyrmak we integrasiýa amala aşyrylýar.

[49] Eger halkara derejesi ýokardaky iki zerur şerti ýerine ýetirmeýän bolsa, kanun çykaryjylyk güýji her ýurda degişlidir.

[50] Bir ýurduň kanunçylygy, dostuna ýa-da duşmanyna garamazdan global gatnaşmak üçin açykdyr. Congressurduň kongresi halka alternatiw diplomatik kanal döretmek üçin öz halkyna wekilçilik edip biler. Aurduň kanunçylygy, “dünýädäki hukuk jemgyýetiniň” döremegi üçin umumy tizlendiriji. Earther togalagynyň ýaşaýjylarynyň hökümetleriň halkara hukugyny bozmagyny bilelikde bes etmegi üçin güýç döredýär. Şeýle hem, dürli ýurtlaryň ýolbaşçylarynyň adamzady heläkçilige alyp barmagynyň öňüni alýan güýç.

18-nji madda Milli kanun çykaryjylyk güýji [ Baky parahatçylygyň 18- nji kanuny]

Kongres jemi 150 sebit komiteti bilen üç partiýaly syýasaty döretdi. Her okrugda azyndan bir kongres agzasy bolmaly. 100,000 töweregi ilaty bolan ýerli ilat, etraplar we şäherler üç orny, galan ýerleri galan saýlaw okruglaryna bölüp bermeli. Her etrapda saýlawçylaryň bir býulleteni bar we olar diňe dalaşgärleriň sanawyndan bir kandidata ses berip bilerler. Iň köp ses alan ilkinji üçlük saýlanýar [51] . Kongres agzalary 4 ýyllyk möhlete saýlanýar, Saýlaw etraplarynyň dörtden bir bölegi her ýyl gaýtadan saýlanar [52] . 36 sany ýörite komitet bar [53] etrapsyz, kongres agzalarynyň umumy sany 186. Saýlawlar aýratyn we hökmanydyr [54] .

[51] Parlament saýlawy, bir saýlawçy üçin diňe bir halaýan kandidatyna ses bermek üçin bir býulleten ulanýar. Iň ýokary ses alan üç kandidat saýlanýar. Ulgamyň görnüşi hem demokratik, hem respublikan. Bir partiýaly diktatorlygy, iki partiýaly gapma-garşylygy we köp partiýaly bulam-bujarlygy ýatyrmak we syýasatyň dinamiki üç taraplaýyn deňleşmegini goldamak bilen, haçan-da bir jedel ýüze çyksa, deň güýji bolan üçünji güýç höküm çykaryp we çözgüt tapmaga kömek edip biler. Şeýlelik bilen, kongres agzalaryny birleşdirmek has aňsat. Iň durnukly syýasaty döretmek üçin gurultaý her ýyl bölekleýin gaýtadan saýlaw geçirýär we adamlara gaýtadan ses bermäge mümkinçilik berýär.

[52] Dartgynly jemgyýetde yzygiderli ýüze çykýan meseleleri, netijeliligi, gapma-garşylyklary, tapawutlary we garşylyklary çözmek we ýaraşdyrmak üçin üç partiýaly syýasy sistema bil baglamaly we yzygiderli ses bermeli. Saýlawçylar her dört ýyldan bir gezek kongres agzalaryny saýlamaga endik etdiler, ýöne her ýyl bölekleýin gaýtadan saýlanmak arkaly kongres agzalary bilen bilelikde gurultaý geçiriler.

] _

[54] Saýlawlar iň ýokary bilim, paýlanyş, gepleşik, agzybirlik, ylalaşyk we dolandyryşyň talaplaryndan biridir. Awstraliýada, hukukly raýatlar saýlawlarda ses bermäge mejbur. Demokratiýany goramagyň we ösdürmegiň iň möhüm usullaryndan biri, kongresiň her ýyl belli bir mukdarda agza saýlamagydyr. Ministrlikleriň syýasatyny bulaşdyrmazlyk üçin, ýerli geňeşler bilen bir wagtda geçirilmese, parlament saýlawlaryny merkezi derejeli saýlawlar bilen bilelikde geçirmek düýbünden gadagan.

19-njy madda Milli kanun çykaryjy güýç [ Baky parahatçylygyň 19- njy kanuny]

Milli derejedäki ýerli geňeşleriň agzalary (ştatlar, welaýatlar, sebitler we häkimlikler) ABŞ-nyň federal we ştatlaryň wekilleri ýaly bir iki ýyllyk möhlete hyzmat edýärler. Her etrapda saýlawçylaryň ýeke saýlaw ulgamyny kabul edýän diňe bir býulleteni bar we iň köp ses alan ilkinji üçlük saýlanýar. Syýasy ýolbaşçylary ösdürip ýetişdirmek we monopoliýany ýok etmek üçin kongres agzasy bellenen sessiýasynyň dowamynda diňe bir gezek spiker bolup biler we gaýtadan spiker bolup bilmez. Halk köpçüliginiň pikirine üns bermeli däldir. Her kimiň, ýerli geňeşlerden kongrese ýa-da halkara konferensiýalara çenli ähli derejedäki kanun çykaryjylar bilen kanun mejlislerine gatnaşmaga hukugy bar [55] .

[55] Institusional dizaýn, köpçüligiň pikirini jaýlamakdan saklaýar. Bir adamyň bir ses ulgamy bilen, saýlawyň netijesinde iň ýokary üç ses alan dalaşgärler saýlanýar. Bu dizaýn, beýleki iki adamyň pikirini, tekliplerini we özüni alyp barşyny çäklendirmek üçin üçünji güýç döredip biljek azlyk ýa-da garaşsyz partiýa üçünji orna saýlanmagyna mümkinçilik döreder. Olar aşa gitmezler, olja paýlamazlar ýa-da ýamanlyk etmezler.

20-nji madda Kanunlary wagyz etmek [ Baky parahatçylygyň 20- nji kanuny]

Iň az gowşak taraplary we iň artykmaçlyklary bilen kanun çykaryjy ulgam dörediň. Bütindünýä hukuk jemgyýetiniň [56] we halkara hukugynyň hökmany düzgünleriniň tarapdary. Beýleki ýurtlara ýa-da ýerli hökümetlere (ştatlar, welaýatlar, sebitler ýa-da häkimlikler) konstitusiýa standartyny ösdürmäge kömek ediň. Hökümet her ýyl konstitusiýa standartyny öňe sürmek üçin merkezi hökümetiň umumy býudjetiniň azyndan 0.02 göterimini bölüp berer. Aýlyk haklary, aýlyk haklary we bonuslar, kömek pullary, salgyt stawkalary we ýeňillikler milli we global “umumy zerurlyklar we umumy zähmet bölünişi” bilen baglanyşykly bolmaly we uly maglumatlar hasaplamalary arkaly düzülýär [ 58] .

[56] Hukuk pozitiwizmi "halkara hukuk jemgyýetiniň" kanuny düşünjesini kesgitlemek üçin "halkara abraýly formulasiýanyň" we "şahsy durmuş netijeliliginiň" iki goşmaça elementini goldaýar. .Agny, “şahsyýet” halkara hukuklarynyň we borçlarynyň gönüden-göni esasy temasydyr.

[57] Döwlet zähmet hakyny, öwezini doluş tölegini, salgyt stawkalaryny, ýeňillikleri we ş.m. üýtgedýär we aýry-aýry sosial gatnaşyklary we jemgyýetçilik halkara gatnaşyklaryny azaltmaly ýa-da zaýalamaly däldir. (Leon Duguit, Fransiýanyň konstitusiýa alymy) Populist syýasatçylaryň demokratik ulgamy ýeňmeginiň öňüni almak.

[58] Syýasatçylar demokratik ulgamy ýok etmek üçin bahana hökmünde aýlyk haklaryny we ýeňillikleri ýokarlandyrmak bahanasyny ulanyp, köpçüligi öjükdirmek üçin populizmi ulanýarlar. Mysal üçin, 20-nji asyryň başynda Argentina dünýäde ýedinji baý ýurt boldy. Ippolito 1916-njy ýylda prezident saýlanandan soň, aýlyk haklaryny ep-esli ýokarlandyrmak üçin syýasy garaýyşlaryny durmuşa geçirdi, netijede Argentinanyň 2016-njy ýylda adam başyna düşýän girdejisi 59-njy orna düşdi.

6-njy bap Dolandyryşyň baky parahatçylyk standarty

21-nji madda Adatdan daşary dolandyryş [ Baky parahatçylygyň 21- nji kanuny]

Dünýä dolandyryşynyň beýik iýerarhiki dolandyryşy . Adatdan daşary administratiw güýçde bäsdeşlik we hyzmatdaşlyk global dolandyryşy kämilleşdirer. BMG ýaly halkara guramalaryň wezipelerini ýerine ýetirenlerinde, milli we aşaky milli derejedäki hökümetler adatdan daşary derejedäki güýçlerdir . Halkara kazyýet karary berilmezden ozal, bir milli lider halkara hukugyny bozýan syýasaty aç-açan yglan etse, uruş jenaýatçysy hasaplanar [59] .

] _ (Tomas Jefferson, ABŞ-nyň prezidenti)

22-nji madda Milli dolandyryş [ Baky parahatçylygyň 22-nji kanuny ]

Presidentialarym prezident ulgamy. Prezident halk tarapyndan saýlanýar we prezidentlige dalaşgärler saýlanmak üçin azyndan 50 ýaşynda bolmaly. Prezident premýer-ministri hödürleýär (gysgaldylan premýer-ministr). Prezident buýruk bereninde, ministrler oňa garşy çykmaly. Premýer-ministr azyndan 50 ýaşynda bolmaly, halk saýlawlarynda binýady bolmaly [60] we dogduk mekany bolmaly). Premýer-ministr hökümete ýolbaşçylyk edýär [61] we milli goranmak üçin jogapkärdir. Ministrler jemgyýetçilik hyzmatlarynyň derejelerini we syýasatlaryny dünýä derejesinde çap etmeli. Countriesurtlar köpçülikleýin howpsuzlyk ulgamyna goşulyp bilerler we özygtyýarlylygy [62] halkara guramalaryna geçirmek üçin kanun çykaryp bilerler. Islendik edara halkara ülňülerine laýyk gelmelidir [63] .

[60] Prezident kongres komitetiniň başlygyny premýer-ministr wezipesine hödürläninde göni premýer-ministr bellenip bilner. Premýer-ministrlige hödürlenen kandidat saýlanan 12 başlyk bolmasa, premýer-ministr kongres tarapyndan tassyklanmaly.

] _ islendik syýasat ministrlikler we geňeşiň ýerli hökümetleri tarapyndan yzygiderli durmuşa geçirilip bilner.

[62] Adamlar milli ýa-da ýerli özygtyýarlylygy ýitirenlerinden soň, gozgalmaýan emläklere, ekin meýdanlaryna we baglara eýeçilik hukugyny ýitirerler.

[63] Döwlet hyzmatlaryny kämilleşdirmek üçin ähli döwlet işgärlerinde standart iş proseduralary (SOP) bolmaly, işini alyp baranda zerur resminamalary elýeterli etmeli we halk köpçüliginiň dykgatyna ýetirmeli.

23-nji madda Milli dolandyryş [23 - nji baky parahatçylyk kanuny]

Politicshli syýasatyň esasy ýerli syýasatdyr. Konstitusiýa hökümetiň halkyň isleglerine jogap bermegi üçin belli bir döwri anyk kesgitlemeli. Haçan-da kimdir biri adalat sorasa, jogap bolar [64] . Gowy guramaçylykly hökümet, adamlaryň meselelerini çözmek üçin iň uly haýyr-sahawat we hyzmat guramasydyr [65] . Theerli sebit üçin has amatly bolan ähli ygtyýarlyklar, kanun çykaryjylyk güýji, kazyýet güýji, raýat goranmak güýji, ykdysady we söwda hukuklary, dil hukuklary, medeni hukuklar, daşky gurşaw hukuklary, ösüş hukuklary we ş.m. sebite degişlidir. Halkyň wekilleri netijeli derňew güýjüne eýe [66] .

] _ heläkçilik bolan ýer. Localerli saýlawlara gatnaşýan dalaşgärler kampaniýa döwründäki häzirki ýagdaýy gowulandyrmak üçin syýasy pikirleri hödürlemeli.

[65] Awstraliýanyň nusgawy kazyýet düzgünlerine salgylanyp, Awstraliýanyň ähli döwlet edaralarynyň kazyýet işlerine nusga almak üçin raýat kanunlarynda borjy bar.

[66] politicalhli syýasy korrupsiýanyň kökü “ofis”. Raýatlaryň geçirilmegine we raýatlaryň gatnaşmagyna nusga almaga hukugy bolan §14 konstitusiýa standartyna goşmaça, islendik derejedäki halk wekilleri, üç agza birleşse, administratiw netijelilik derňewini döretmäge we impiçment geçirmäge hukugy bar. kanun.

24-nji madda Konstitusiýa kepillikleri [ Baky parahatçylygyň 24- nji kanuny]

Halkara hukugy iň ýokarydyr [67] . Konstitusiýa tertibini saklamak, raýat bidüzgünçilikleriniň öňüni almak we dönüklikden gaça durmak üçin Prezident, halkyň wekilleri, harby işgärler, döwlet işgärleri, mugallymlar, ruhanylar we metbugat işgärleri bularyň hemmesi konstitusiýanyň durmuşa geçirilmeginiň kepilligi . Konstitusiýa kazyýetiniň razylygy bilen Baş prokuror , konstitusiýa garşy hereketleri üçin döwlet ýolbaşçysyny jogapkärçilige çekip ýa-da tussag edip biler . Uruş däl harby hereket ýa-da güýç repressiýasy başlamazdan ýetmiş iki sagat öň, kongresiň tassyklamasy alynmaly. Prezident we goşun, deňiz güýçleri we howa güýçleriniň baş serkerdesi bitarap bolmaly we umumy saýlawlarda ses bermäge hukugy ýok.

[67] Şu güne çenli halkara hukugyny aç-açan berjaý edýän, ýöne iň köp halkara hukugyna hormat goýýan milli konstitusiýa ýok. Germaniýanyň esasy kanunynyň §25-si halkara hukugynyň milli hukugyň bir bölegidigini we milli kanunyň halkara hukugyndan has ýokarydygyny aýdýar. Halkara hukugyny berjaý etmezlik adamlara ep-esli zyýan bermekdir.

7-nji bap Kazyýet işiniň baky parahatçylyk standarty

25-nji madda Kazyýet kazyýet işiniň reformasy [ Baky parahatçylygyň 25- nji kanuny]

Dünýä düzgünlerine uly laýyklyk . Konstitusiýa halkyň umumy islegidir [68] , adamlar gönüden-göni kimdir birini konstitusiýany bozmakda günäkärläp bilerler. Prokuratura ýerine ýetiriji häkimiýeti daşarky birleşdirýär we içerki kazyýet we prokuratura ygtyýarlyklaryndan aýrylýar. Döwlet ýolbaşçylarynyň adamlary ýok etmegine ýol bermezlik üçin prokuratura halkara hukugynyň we milli kanunlaryň berjaý edilmegini üpjün etmek üçin kanuny ýerine ýetiriş bölümi we ulgamy bar.. Baş prokuror halkara hukugyny bozýan jenaýatçylary tussag etmek barada buýruk bermäge haklydyr. Haçan-da harby işgärler we howpsuzlyk işgärleri kasam kabul ediş dabarasynda ýa-da wezipelerini ýokarlandyrmak dabarasynda kasam kabul edenlerinde, baş prokuror tarapyndan gol çekilýär. Milli howpsuzlyk kazyýetiniň kazylary her ýyl iş ýerinde tälim alýarlar [69] .

[68] "Konstitusiýa karar bolmaly we konstitusiýany kabul edýän häkimiýetiň her bir işi hökmany suratda buýruk bolmaly". (Karl Şmitt, Germaniýanyň konstitusion alymy, konstitusiýa nazaryýeti)

[69] Baş prokuror, halkara hukugyny bozýan global liderleri kanuna laýyklykda tussag etmek hukugyna eýe. Milli howpsuzlyk üçin jogapkär kazylar her ýyl hünär taýýarlygyny almalydyrlar.

26-njy madda Kazyýet yzarlaýyş ulgamlaryny açmak [ Baky parahatçylygyň 26- njy kanuny]

Prokuratura ygtyýarlyklary özbaşdak amala aşyrylýar. Prokuraturanyň prezidenti halk tarapyndan gönüden-göni saýlanýar; iň köp ses alan adam Baş prokuror bolup işleýär . Iň köp ses alan adam prokuraturanyň wise-prezidenti we şol bir wagtyň özünde Hukuk ministrligi . Iň köp ses alan adam prokuraturanyň ikinji wise-prezidenti we şol bir wagtyň özünde Gözegçilik ministri . Chieferli baş prokurorlar hem halk tarapyndan saýlanýar [70] . Alnan sesleriň sanyna görä, aýyplamalar üçin kollegial topar döretmek üçin bir ýerli baş prokuror we ýerli baş prokuroryň iki orunbasary saýlanýar.. Prokurorlar adalatsyzlyga gözegçilik etmeli we onuň öňüni almaly, adalaty tapmaly we yzarlamaly. Kazyýetde kazyýet işine gatnaşýan ähli taraplaryň derňew tamamlanmazdan ýa-da goramak gutarmazdan ozal prokurory ýa-da kazy üýtgetmäge hukugy bar.

[70] ABŞ-nyň konstitusiýasy taýýarlanylandan bäri 200 ýyldan gowrak wagt bäri 46-dan gowrak ştatyň baş prokurorlary we prokurorlary adamlar tarapyndan saýlandy wekazyýet adalaty.

8-nji bap Kazyýet höküminiň baky parahatçylyk standarty

27-nji madda Kazyýet kazyýet reformasy [ Baky parahatçylygyň 27- nji kanuny]

Dünýä adalatynyň beýik gurulmagy . Legalhli hukuk ygtyýarlyklaryny ulanmakda halkara hukugy ileri tutulýar. Halkara Kazyýetiniň kazyýet kararlaryny ýerine ýetiriň. Universalhliumumy gymmatlyklar we konstitusiýa biri-birine ýakynlaşmalydyr [71] . Universalhliumumy adalat kimdir biri tarapyndan çagyrylsa, jogap [72] kimdir biriniň kömegine gelmelidir. Şeýlelik bilen, Kazyýet bölüminiň başlygy halk tarapyndan saýlanýar [73]. Konstitusiýa kazyýetiniň kazylary halkyň adalatyna wekilçilik edýärler we konstitusiýany adam adalaty üçin düşündirýärler we olaryň karary iň abraýly jogap, Konstitusiýa kazyýetiniň kazylarynyň kararlary esaslandyryjy güýçleriň işidir. Konstitusiýa kazyýetiniň kazylarynyň ýarysy bäş yklymyň dürli ýurtlaryndan gelýär we ömürboýy işlemekden we milli bejergiden lezzet alýar.

[71] "Kanun" diýilýän zadyň ulanylmagy diňe bir ýurt bilen çäklenmeli däl, iň umumy düşünje hökmünde düşündirilmeli. .Agny, kiçi jemgyýetden uly jemgyýete, soň bolsa ýurda we hatda dünýä, adamlar bilelikde ýaşamak pikiriniň umumy önümidir. (Tanaka Kotaro, Japaneseaponiýanyň hukuk professory, Dünýä hukugynyň nazaryýeti)

[72] "Döwletiň iň uly günäsi ýaltalykdyr." (Nikolo Makiavelli, Italiýanyň döwlet işgäri, Şazada) Adalat, adamlar zerur bolanda hökümetiň her haýyşa jogap berjekdigini aňladýar. Adalat ýurduň barlygynyň esasy manysydyr.

[73] "Çäklendirilen konstitusiýada adalat kazyýetleriniň doly garaşsyzlygy aýratyn möhümdir." .__

28-nji madda  Kazyýet seljermesini açmak [ Baky parahatçylygyň 28- nji kanuny]

Konstitusiýa ýurduň esasy kanuny we halkyň esasy güýji. Döwletiň kanuny ýerine ýetirmek güýji elmydama sebitiň ýaşaýjylaryna berler. Konstitusiýanyň gymmatlyklary ähliumumy we global ylalaşyga tabyn (konstitusiýa standarty §13 we §14 99% doly) Dünýä konstitusiýa garşy kanunlary gözden geçirmäge hukugy bar we halkara hukugynyň bozulmalaryny gözden geçirmegi ileri tutmalydyr. Halkara hukugynyň ýa-da konstitusiýanyň bozulmagy hasaba alynmansoň, ýeriň raýatlary  bu meseleleri çözmegiň başga çäresi bolmasa, hyzmatdaşlyk däl hereketler [74] we zorluksyz garşylyk [75] ýaly parahatçylykly demonstrasiýalary başlamaga haklydyr.

] _

[75] "Jeza berilmeýän kanun kanun däl, garşylyk hukugy bolmadyk konstitusiýa konstitusiýa däl." Konstitusiýa garşy düzgün bozmalar, elbetde, global barlagdan ýa-da garşylykdan ybarat. "Şeýle asylly pikiri öňe sürýän we şoňa görä ýaşaýan millet dünýäde baky galar". (Abraham Linkoln, ABŞ-nyň prezidenti)

* Aboveokarda kesgitlenen terminleri üýtgedip bolmaz. Üýtgetmek isleseňiz, aşakdaky goşmaça şertleri we effektleri ýazmagyňyzy haýyş edýäris.

IV Bölüm Goşmaça düzgünler we olaryň netijeliligi

Dürli ýurtlar özbaşdak goşup we mysal berip bilerler

ABŞ- ny mysal alyň

1. ABŞ-nyň demokratiýa ýolbaşçylyk etmegi we Kongresiň üç partiýaly sistema öwrülmegi maslahat berilýär: Senatda bir ştat we bir ses, ilkinji üçlügi sesleriň sanyna görä (syýasy partiýa garamazdan saýlanýar) ), her ştatda üç agza bolup, Senatda oturgyçlaryň sany 150 bolýar; Wekiller palatasy saýlaw etraplaryny ilat arasynda bölýär we iň gowy görülýän kandidaty saýlamak üçin her etrapdan bir saýlawçy bir ses alýar we ilkinji üçlüge iň köp ses boýunça saýlanýar we Wekiller palatasynyň umumy ýerleri galýar 435. Islendik jedeli üçünji güýç bilen ylalaşyp we çözüp bolar.

2. ABŞ-nyň demokratiýa ýolbaşçylyk etmegi we prezidentiň we beýleki saýlanan ýolbaşçylaryň ygtyýarlyk möhletiniň uzaldylmagy maslahat berilýär, ýöne yzygiderli iş möhletiniň dowamly keseli ýatyrylmaly. Häzirki zaman dünýäsinde ýagdaý şeýle çalt üýtgeýär welin, bäş ýyl möhlet ýeterlik, we sekiz ýyllap hiç bir döwlet edarasy bolup bilmez (mysal üçin, gidýän prezidentiň premýer-ministr bolmagyna rugsat berilmeýär) we esasy aýlyk bu döwürde üýtgemez. (Konstitusiýa standarty § 8).

V bölüm Geçiş we  goşmaça  p bölümleri (aýyryldy)

VI bölüm Goşundy: Konstitusiýa standartyny we ähli halklaryň, ähli kanunlaryň we ähli dinleriň müňýyllyk paýhasyny deňeşdirmek

1. 28 ABŞ-nyň esaslandyryş ýörelgeleriniň ösmegini we şöhle saçmagyny dowam etdirmek üçin gural hökmünde 28 konstitusiýa standarty

2. BMG we 20,000-den gowrak jemgyýetçilik guramasy üçin ösüşi we şöhle saçmagy üçin gural hökmünde konstitusiýa standarty

(1) Konstitusiýa standartyny BMG-nyň Tertipnamasy bilen deňeşdirmek

(2) Konstitusiýa standartyny BMG-nyň bilim, ylmy we medeni guramasynyň konstitusiýasy bilen deňeşdirmek

(3) Konstitusiýa standartynyň BMG -  nyň  "Hemişelik parahatçylyk döretmek" karary bilen deňeşdiriň.

(4) Konstitusiýa standartyny BMG tarapyndan parahatçylyk üçin kadalaşdyryjy Adam Hukuklarynyň alhliumumy Jarnamasy bilen deňeşdirmek

(5) Konstitusiýa standartyny BMG-nyň parahatçylyk bilen baglanyşykly beýleki beýannamalary bilen deňeşdirmek

3. Konstitusiýa standartyny dürli ýurtlaryň konstitusiýalarynda “konstitusiýa güýji” bilen deňeşdirmek

4. Konstitusiýa standartyny dürli ýurtlaryň konstitusiýalarynda “ses bermek hukugy” bilen deňeşdirmek

(1) Orta we iri ýurtlaryň (ilaty sekiz milliondan gowrak) arasynda soňky 100 ýylda adam başyna düşýän girdeji Şweýsariýa dünýäde iň ýokary boldy, her bir raýat her ýyl saýlaw uçastogynda “9 gezek” ses berdi

i. Sýurih raýatlary 17-den gowrak ses görnüşi bilen saýlawlara (federal / ştat / şäher / sebit / jemgyýetçilik saýlawlaryna) gatnaşdy we jemi 92 (2003-2019) geçirdi, ýylda ortaça 5.41 saýlaw geçirildi.

ii. Sýurih raýatlary referenduma gatnaşdy (milli / ştat / şäher / etrap / jemgyýetçilik sala salşygy), her ýyl ortaça 3.82 referendum geçirildi.

iii. Şweýsariýanyň elektron ses ulgamy

(2) Kaliforniýa (ABŞ) ýaly iri ýurtlarda ýerli dolandyryş adam başyna düşýän girdejiniň iň ýokary derejesi (ilaty 40 million) we her bir raýat her ýyl saýlaw uçastogynda “11 gezek” ses berdi.

i. Döwlet derejesi - Kaliforniýa ştatynyň saýlawlary

ii. Şäher - Los An Angeleseles şäher raýatlygy saýlawlary

iii. ABŞ ştatlary saýlawçylary kesgitlemek üçin onlaýn elektron hasaba alyş ulgamyny ornaşdyrýarlar

5. Konstitusiýa standartyny dürli ýurtlaryň konstitusiýalarynyň “saýlaw hukugy” bilen deňeşdirmek

(1) Konstitusiýa standartyny dürli ýurtlaryň “metbugata erkin gatnaşmak” bilen deňeşdirmek

(2) Konstitusiýa standartyny dürli ýurtlaryň “liberal demokratiýany goramak we hökmany ses bermek” kadalary bilen deňeşdirmek

6. Konstitusiýa standartyny dürli ýurtlaryň konstitusiýalarynyň “adam hukuklary” bilen deňeşdirmek

(1) Konstitusiýa standartyny dürli ýurtlaryň “adam hukuklary meselesi dünýäniň içerki işleri” kadalary bilen deňeşdirmek

(2) Konstitusiýa standartyny dürli ýurtlaryň konstitusiýalarynyň “halkara hukugy milli kanunlardan has ýokary” kadalary bilen deňeşdirmek

(3) Konstitusiýa standartyny dürli ýurtlaryň “konstitusion kepilligi” kadalary bilen deňeşdirmek

7. Konstitusiýa standartyny dürli ýurtlaryň konstitusiýalarynyň “daşary ýurt kanunlaryna hormat goýmak” kadalary bilen deňeşdirmek

“Konstitusiýa standartyny dürli ýurtlaryň konstitusiýasy bilen deňeşdirmek“ adamlaryň mertebesiniň we gymmatlygynyň beýleki ýurtlardan bir gün yzda galmazlygyny üpjün etmek ”;

8. Konstitusiýa standartyny dürli ýurtlaryň “kazyýet” konstitusiýalary bilen deňeşdirmek

Different Konstitusiýa standartyny dürli ýurtlarda ähliumumy adalat zerurlyklaryna jogap berýän “beýik adalatyň” çeşmesi bilen deňeşdirmek

9. Konstitusiýa standartyny “halkara hukugynyň we konstitusiýasynyň bozulmagy, her kimiň dürli ýurtlaryň konstitusiýalaryna garşy durmaga hukugy bar” bilen deňeşdirmek

The Konstitusiýa standartyny dürli ýurtlaryň konstitusion bejeriş usullarynyň “garşylyk / hyzmatdaşlyk hukugy” kadalary bilen deňeşdirmek

10.  Konstitusiýa standartyny dürli ýurtlaryň konstitusiýalaryny “özgertmek we açmak” bilen deňeşdirmek

“Konstitusiýa standartyny dürli ýurtlaryň“ syýasy reforma we açmak we kanun boýunça ähli derejelerde döwlet baştutanlaryny saýlamaga gatnaşmak ”kadalary bilen deňeşdirmek

11. Dürli ýurtlaryň bütindünýä hukuk jemgyýetini gurmakda konstitusiýa standartyny kanun çykaryjy häkimiýetiň bäsdeşlik kadalary bilen deňeşdirmek

12. Konstitusiýa standartyny üznüksiz ösüş üçin ýagty gural hökmünde hristiançylygy wagyz etmek (2,5 milliard yzarlaýjy) bilen deňeşdirmek

(1) Konstitusiýa standartyny 3500 ýyllyk Injil Köne amentht bilen üznüksiz ösüş üçin ýagty gural hökmünde deňeşdirmek

(2) Konstitusiýa standartyny 2000 ýyllyk Injil Täze amentht bilen üznüksiz ösüş üçin ýagty gural hökmünde deňeşdirmek

(3) Konstitusiýa standartyny, soňky 100 ýylda Rim papasynyň "Bütindünýä parahatçylyk güni yglan etmesiniň" esasy teklipleri bilen deňeşdirmek;

(4) Rim papasy Fransisiň “Pontifical Gazette” -indäki 4000 töweregi makala bilen konstitusiýa standartyny deňeşdirmek

13. Konstitusiýa standartyny Yslam bilen deňeşdirmek (1,9 milliard yzarlaýjy) üznüksiz ösüş üçin ýagty gural hökmünde

(1) Beöň 609-njy ýyldan bäri üznüksiz ösüş üçin ýagty gural hökmünde Konstitusiýa standartyny Kuran bilen deňeşdirmek

(2) 800-nji ýyldan bäri üznüksiz ösüş üçin ýagty gural hökmünde konstitusiýa standartyny Hadys bilen deňeşdirmek

14. Konstitusiýa standartyny üznüksiz ösüş üçin ýagty gural hökmünde hinduizmiň Wedalary (1 milliard yzarlaýjy) bilen deňeşdirmek

15. Konstitusiýa standartyny buddaçylyk bilen deňeşdirmek - Tibet buddizmi (500 million yzarlaýjy) üznüksiz ösüş üçin ýagty gural hökmünde

(1) Konstitusiýa standartyny Tripitaka bilen üznüksiz ösüş üçin ýagty gural hökmünde deňeşdirmek

(2) Konstitusiýa standartyny Gazet we Tibet Buddist Wenerable Dalai Lama we dünýä parahatçylygy üçin beýleki ýagty gurallar bilen deňeşdirmek

16. Konstitusiýa standartyny prawoslaw Injili bilen üznüksiz ösüş üçin ýagty gural hökmünde deňeşdirmek

(1) Konstitusiýa standartyny prawoslaw Injiliň Köne amentht bilen üznüksiz ösüş üçin ýagty gural hökmünde deňeşdirmek;

(2) Konstitusiýa standartyny prawoslaw Injiliň Täze amentht bilen üznüksiz ösüş üçin ýagty gural hökmünde deňeşdirmek;

17. Konstitusiýa standartyny üznüksiz ösüş üçin ýagty gural hökmünde Iudaizm Töwraty bilen deňeşdirmek

18. Konstitusiýa standartyny Parahatçylyk boýunça Nobel baýragynyň möhüm teklipleri bilen deňeşdirmek

19. Dürli ýurtlaryň konstitusiýalarynda erkinlige we demokratiýa hüjüm etmek üçin azatlykdan hyýanatçylykly peýdalanmagy sanksiýa berýän düzgünler

20. 2008-2021-nji ýyllar aralygyndaky demokratiýa indeksiniň statistikasy (jemi 32 ýurt)

21. Konstitusiýa ülňüsi dürli syýasy ulgamlaryň özgertmeleriniň, açylmagynyň we parahatçylykly ösüşiniň meýilnamasy bolup hyzmat edýär

(1) Konstitusiýa standartyny prezident ulgamynyň düzgünleri bilen deňeşdirmek

(2) Konstitusiýa standartyny ýarym prezident ulgamynyň düzgünleri bilen deňeşdirmek

(3) Konstitusiýa standartyny parlament (kabinet) ulgamynyň düzgünleri bilen deňeşdirmek

(4) Konstitusiýa standartyny direktor ulgamynyň düzgünleri bilen deňeşdirmek

Biz hakda

Thangka, birleşigi üçin 14-nji Dalaý Lamanyň mukaddesligi tarapyndan gol çekildi.

Hereket suratlary

Adamzat üçin Baky Parahatçylyk Ulgamyny esaslandyryjylar üçin höwesler we sylaglar

Konstitusiýa standartyny dünýäniň dil görnüşlerine terjime etdi

Konstitusiýa standartyny ştatyň, welaýatyň, sebitiň, häkimligiň her bir öz-özüňi dolandyryş guramasynyň dil görnüşlerine terjime etdi

* Haýyr-sahawatlar kabul edilýär we jikme-jik düşündirişli wersiýa berler (Hytaý diliniň we Iňlis diliniň gaty göçürmesini saýlaň. Ora-da başga diller üçin elektron görnüşlerini saýlaň.)