封面1 封面2
standard konstytucyjny wiecznego pokoju

2 grudnia      Załącznik

Ustawa modelowa o normie wiecznego pokoju (projekt) 

Przedmowa

      Największym problemem dla nas, ludzi, jest to, że nie ma żadnego doświadczenia historycznego, z którego można by skorzystać, aby zastosować metodę pokoju . Naszą ambicją jest jednak zaproponowanie tego drakońskiego wzorcowego prawa i przyczynienie się do pokoju na świecie.

Część I Definicja

1. Stanowisko podstawowe: Ustawa Modelowa uosabiała prawo narodów.

2. Podstawowa propozycja: Jedna Ziemia, jeden zbiór praw.

3. Podstawowa jakość: Prawo Modelowe zorientowane na ISO

Część II  Postanowienia ogólne

1. Ogólne postanowienia konstytucji na poziomie krajowym: takie jak nazwa kraju, terytorium, flaga narodowa, narodowość itp. (pominięte)

2. Ogólne postanowienia konstytucji na poziomie niższym niż krajowy: takie jak nazwa i flaga państwa, prowincji, regionu i gminy. (pominięty)

3. Reszta należy do przepisów ogólnych lub zasad ogólnych i jest ogólnie określana przez organ główny na każdym wyższym poziomie. (pominięty)

Część III Postanowienia i skuteczność

1. Na mocy Karty Narodów Zjednoczonych, systemu globalnego zarządzania, prawa naturalnego, prawa międzynarodowego i samostanowienia Standard Konstytucyjny jest stosowany dobrowolnie w różnym tempie na szczeblu ponadnarodowym (międzynarodowe publiczne osoby prawne), krajowym (krajowe osoby prawne) oraz poziom niższy (samorządne publiczne osoby prawne stanów, prowincji, regionów i gmin).

2. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Standardu Konstytucyjnego lub jego zastosowanie do jakiegokolwiek szczebla krajowego, organizacji, osoby lub okoliczności zostanie uznane za nieważne, pozostała część Standardu Konstytucyjnego i zastosowanie takiego postanowienia do jakiejkolwiek innej osoby lub okoliczności nie będzie tym dotknięte.

(1) Poziom ponadnarodowy (rząd Organizacji Narodów Zjednoczonych itp.): Przestrzegaj statutu organizacji bez naruszania zasad Ustawy Modelowej o Standardzie Wiecznego Pokoju i bez naruszania zasad interesu prawnego jakiejkolwiek osoby lub grupy.

(2) Poziom krajowy (193 członków ONZ itp.): Standard konstytucyjny ma bezpośrednie, skuteczne i wszechstronne zastosowanie w każdym kraju. Można go rozszerzać i zmieniać, lub jego część może nie być czasowo wdrażana. Ale zasada dla powyższej sytuacji jest taka, że ​​nie powinna ona ograniczać ani szkodzić doskonałemu działaniu wiecznego pokoju [1] .

[1] . Procedura działania karty i procedura kontrolna Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej są wzajemnie powiązane z przyjęciem systemu opartego na pętli.

(3) Poziom niższy niż krajowy (stany, prowincje, regiony, gminy, republiki związkowe itp.): Z wyjątkiem pozycji specyficznych dla poziomu krajowego, takich jak Standard Konstytucyjny §15 i §18, wszystkie inne są zasadami, które można bezpośrednio skuteczne iw pełni stosowane.

3. Różne uprawnienia w zakresie wskazanym w Normie Konstytucyjnej nie mogą być rozumiane jako pozbawienie lub zniesienie innych praw przysługujących ludziom (Norma Konstytucyjna § 13 i § 14). W przypadku klauzul nieregulujących w pełni i realizujących regulacje restrykcyjne ich tryb określa ustawa konstytucyjna, ustawy konstytucyjne, prawo organizacyjne lub ustawa.

4. Wszelkie ustawy lub normy, których zakresem objęte są postanowienia Normy Konstytucyjnej, są związane postanowieniami Normy Konstytucyjnej. Nie należy wprowadzać poprawek do konstytucji dla niczego, co dotyczy fundamentu, na którym opiera się istota wiecznego pokoju międzynarodowego lub narodowego (dwa rodzaje subiektywnej woli i 28  praw nauki ).

5. Norma Konstytucyjna jest rdzeniem prawa podstawowego wszystkich organizacji ponadnarodowych, narodowych i subnarodowych. Następujące główne klauzule przewodnie, klauzule ochronne i klauzule powierzenia są bezpośrednimi i skutecznymi prawami najwyższymi, które wiążą władzę ustawodawczą, administracyjną i sądowniczą.

Dwa rodzaje subiektywnej woli

1. Wieczny pokój dla ludzkości. Z prawem naturalnym i prawem międzynarodowym jako prawem macierzystym, promować Standard Konstytucyjny do Prawa Modelowego zorientowanego na ISO, konsolidować rządy prawa i tworzyć wieczne pokojowe rządy prawa.

2. Zrównoważony rozwój ziemi. Weź układ słoneczny i ONZ jako system funkcjonalny, promujący standardy rządowe jako prawo modelowe zorientowane na ISO, pogłębiający globalne zarządzanie i tworzący wielką cywilizację zrównoważonego rozwoju.

Dwadzieścia osiem naturalnych praw człowieka / praw nauki

Tytuł 1  Prawa i obowiązki osób 

Rozdział 1 Wieczny pokój sztandar wolności

Artykuł 1 Naród oparty na wolności [ I Prawo Wiecznego Pokoju]

Wielki rozwój ludzkiej wolności . Ustaw kraj jako wielki kraj ze standardami wolności [2] , a prowincje i gminy jako wielkie modele wolności [3] . Godność i wolność człowieka są nienaruszalne. Ludzie są wrodzonymi panami ziemi i kraju oraz bezpośrednimi podmiotami prawa międzynarodowego i konstytucji [4] . Mieszkańcy terytorium mają władzę ustawodawczą [5] bezwarunkowo i wszechstronnie. Prawomocny rząd może powstać tylko poprzez regularne wybory dokonywane przez ludzi. Tylko ślubując lojalne przestrzeganie prawa międzynarodowego, można legitymizować władzę publiczną [6]być wyprodukowanym.

[2] . Prawdziwym celem rządu jest wolność. „Ostatecznym celem rządu nie jest rządzenie ani powstrzymywanie strachem… wzmacnianie jego naturalnego prawa do istnienia i pracy bez szkody dla siebie lub innych”. (Baruch Spinoza, holenderski filozof)

[3] . 21Annan , siódmy Sekretarz Generalny ONZ, włączył Wolność od strachu do raportu „W większej wolności: ku rozwojowi, bezpieczeństwu i prawom człowieka dla wszystkich” jako kierunek przyszłych wysiłków ONZ.

[4] „Podstawowa norma międzynarodowego porządku prawnego jest ostateczną racją ważności krajowych porządków prawnych”. (Hans Kelsen, Ogólna teoria prawa i państwa)

[5] „Władza stanowienia konstytucji nie podlega „prawu”, ale wynika z „siły”, która decyduje o tym, czy kraj jest republiką czy monarchią, i określa, czy rząd jest demokracją, czy dyktaturą”. (Lin Chi-dong, sędzia Republiki Chińskiej)

[6] . Konstytucja jest ucieleśnieniem ludzi, zasad narodowych, ogólnej woli ludzi i prawa habeas corpus. Władza ustawodawcza i zmiana konstytucji wracają bezwarunkowo do ludu. Ludzie są dowódcami swoich dusz; ludzie kontrolują swój własny los, los rodziny i los kraju.

Artykuł 2 Reforma wolności [ II Prawo Wiecznego Pokoju]

Surowo zabrania się partiom politycznym, politykom, mediom, gangom i osobom u władzy czynienia złych rzeczy w celu rządzenia krajem. Wszystkie częstotliwości transmisji przewodowej/bezprzewodowej należą do wszystkich mieszkańców. Co tydzień każda stacja telewizyjna powinna udostępniać  uczestnikom politycznym bezpłatnie 30 minut usługi i bezpłatnie krótkiego  SMS-a przez Internet do liberalnego zastosowania [7] . Każda z dziewięciu głównych partii politycznych ma swój ogólnokrajowy kanał radiowy za darmo. Lokalne stacje telewizyjne, stacje radiowe i inne media powinny podlegać wyżej wymienionym przepisom krajowym. Dołóżcie wszelkich starań, aby każdy na ziemi mógł otrzymywać od ONZ wiadomości o ubóstwie, chorobach, zanieczyszczeniu, wojnie, edukacji w zakresie prawa międzynarodowego i inne wiadomości.

[7] . Co tydzień przez cały rok 30 minut telewizji i jeden krótki komunikat w Internecie, z zachowaniem zasad egzekwowania według „skuteczności przepisów III”, określą odrębne ustawy.

Artykuł 3 Otwarcie na wolność [ III Prawo Wiecznego Pokoju]

Wolność jest ogólną podstawą rozwoju pokoju. Wybory są niezbędnym warunkiem maksymalnej edukacji [8] , dystrybucji, dialogu, solidarności, konsensusu i zarządzania [9] . Każdego roku częstotliwość głosowania nie powinna przekraczać częstotliwości głosowania w Szwajcarii [10] lub Kalifornii [11] , USA, które mają najwyższy dochód na mieszkańca. Aby promować ducha narodowego, każdy może w pełni wykorzystać swoje talenty. Emeryci, którzy dobrowolnie i bez wynagrodzenia kandydują na samorządowe urzędy, otrzymają dodatkowe 30% liczby głosów, które uzyskają.

[8] „Kolejne znaczenie dla wolności i sprawiedliwości ma powszechna edukacja, bez której ani wolność, ani sprawiedliwość nie mogą być trwale utrzymane”. (James A. Garfield, prezydent USA)

[9] . Demokracja polega na szerzeniu bólu ubóstwa wśród rządzących poprzez głosowanie elektorskie lub wybory odwoławcze. (Amartya Sen, Nagroda Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych)

[10] Wśród krajów o populacji przekraczającej osiem milionów Szwajcaria ma najwyższy od stu lat dochód na mieszkańca na świecie, średnio 5,41 głosów elektorskich rocznie oraz średnio 3,82 referendów rocznie (odliczając nakładające się dni), to średnio 9,23 rocznie.

[11] Wśród jednostek samorządu terytorialnego dużych krajów o liczbie mieszkańców powyżej 40 mln, na przykładzie Kalifornii, USA, dochód per capita jest najwyższy, a mieszkańcy udają się do lokali wyborczych 11 razy średnio rocznie. (z bazy naszego stowarzyszenia)

Artykuł 4 Obrona wolności [4 Prawo Wiecznego Pokoju]

Współistnienie praw i obowiązków, całkowity rozdział polityki i religii [12] . Ludzie są obowiązani do pełnienia służby wojskowej, służby demokratycznej, służby pokojowej, płacenia podatków itp. Kto działa w celu zakłócania spokoju, atakowania demokracji, praworządności lub porządku, nadużywania prawa do wolności, rozpowszechniania nieprawdziwych informacji poznawczych w sprawach wewnętrznych [13] ] , dyplomacji, wojskowości, ekonomii i handlu itp., lub opowiadać się za dyktaturą, trzymać się wrogów, udzielać im pomocy i pocieszenia, powinno być natychmiast zakazane, aresztowane i ścigane.

[12] Żaden urzędnik publiczny nie może wydawać pieniędzy publicznych na finansowanie, przekupstwo, czarowanie lub wykorzystywanie jakiejkolwiek religii lub wyznawców. Widząc, że partia rządząca w Japonii jest blisko powiązana z Kościołem Zjednoczeniowym, co doprowadziło do zabójstwa Shinzo Abe w 2022 roku, siedmiu ministrów gabinetu związanych z Kościołem Zjednoczeniowym złożyło rezygnację.

[13] Zapewnienie autentyczności i przejrzystości informacji globalnych jest warunkiem wstępnym pokoju na świecie. Wolność słowa nie chroni przed przestępstwami mowy. Tworzenie lub rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji nie ma nic wspólnego z wolnością słowa, niszczy jedynie zaufanie społeczne, harmonię, solidarność, moralność i braterstwo.

Rozdział 2 Wieczny standard pokoju demokracji

Artykuł 5 Naród oparty na demokracji [14] [5 Prawo Wiecznego Pokoju]

Wielkie odrodzenie światowej demokracji. Ustaw kraj jako wielki kraj o demokratycznych standardach , a prowincje i gminy jako wspaniałe modele demokracji . Ludzie rodzą się, by być panami ziemi i kraju, bezpośrednimi podmiotami prawa międzynarodowego i konstytucji oraz ostatecznymi podmiotami praw, które bezpośrednio tworzą prawa i obowiązki dla ludzi i  rządu. Szefowie agencji i ministerstw szczebla państwowego powinni, poprzez pozycyjne obowiązki i odpowiedzialność ministerstw, skonstruować to zobowiązanie do ożywienia wielkiej demokracji.

[14]Demokracja jest najgorszą formą rządu, z wyjątkiem wszystkich innych, które zostały wypróbowane”. (Winston Churchill, brytyjski mąż stanu) „Ten rząd ludu, przez lud, dla ludu, nie zniknie z powierzchni ziemi”. (Abraham Lincoln, prezydent USA) Rząd nie jest własnością partii, nie jest rządzony przez partię i nie cieszy się nią partia, jak Korea Północna.

Artykuł 6 Reforma demokracji [15] [6 Prawo Wiecznego Pokoju]

Dokonaj radykalnego lekarstwa na wewnętrzne walki w polityce demokratycznej i zbuduj politykę trójpartyjną. Kontynuuj uczestnictwo w trwającym i nieprzerwanym głosowaniu w celu rozwiązania i pogodzenia bieżących problemów, skuteczności, sprzeczności, podziałów, lęków i przeciwieństw. Personel wojskowy, funkcjonariusze publiczni, duchowni, pracownicy mediów lub inne osoby chronione prawem [16] powinni zdać stopniowane egzaminy z prawa międzynarodowego. Bank pytań powinien zostać ogłoszony z rocznym wyprzedzeniem, po zasięgnięciu opinii Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze lub Akademii Prawa Międzynarodowego w Hadze w celu zatwierdzenia.

[15] Prawdziwa demokracja ma dwóch panów, „lud” i „prawo”. (Arystoteles, grecki filozof) Demokratyczna reforma partii politycznych, czarny pieniądz, media, dyktatura czy polityczna choroba przewlekła o różnych cechach etnicznych muszą kontynuować toczące się wybory i operacje integracyjne.

[16] W państwie demokratycznym nie ma obowiązków bez praw i nie ma praw bez obowiązków; prawa i obowiązki współistnieją.

Artykuł 7 Otwarcie demokracji [7. Prawo Wiecznego Pokoju]

Każda organizacja powinna wykorzystywać projekty innowacji, kopania fundamentów i zasobów zmierzających do rozszerzenia nieskończonej liczby systemów instytucjonalnych Standardu Konstytucyjnego [17] oraz przyciągania talentów z całego świata do wzorcowego narodu Standardu Konstytucyjnego [18] , aby stworzyć naszą świecie i stać się wspólną ojczyzną obywateli świata. Aby ożywić wartość i ludzką godność wielkiej demokracji, obywatele krajów w pełni demokratycznych [19]  mogą startować w wyborach na wszystkich szczeblach (w tym prezydenckich) w naszym kraju i podnieść konkurencyjność wzorcowego narodu Standardu Konstytucyjnego na świecie.

[17] Wszystkie podstawowe systemy, takie jak systemy operacyjne, systemy legislacyjne, systemy gospodarcze i systemy technologiczne, są inicjatywami korzeniowymi.

[18] Termin „kraj modelowy” odnosi się ogólnie do stanów, prowincji i republik związkowych kraju lub podkraju, które wdrażają Standard Konstytucyjny.

[19] Statystyki indeksu demokracji w latach 2008-2021 można znaleźć w tabelach dołączonych do naszej strony internetowej. Konieczność zakończenia autokracji wynika z tego, że Partia Komunistyczna jest ambitna, by podbić cały świat. (Manifest komunistyczny) Jeśli nie będzie walki ani ekspansji, tłumienie wolności i praw człowieka będzie brakiem dobrej wymówki.

Artykuł 8 Obrona demokracji [VIII Prawo Wiecznego Pokoju]

Ściśle zarządzaj przepływem funduszy, ludzi, towarów i informacji z zagranicy. Wybrani wodzowie mają maksymalnie pięcioletnią kadencję. Po zakończeniu kadencji urzędnicy i ich bliscy przez osiem lat [20] , mają ustawowy zakaz kandydowania na poprzednie lub pokrewne stanowiska [21] . Każdy, kto bierze udział w rewizji konstytucji i zmianie kadencji, jest uważany za współsprawcę buntu i powinien być natychmiast aresztowany i postawiony przed sądem [22] . Poprawki do konstytucji muszą zostać zatwierdzone przez dwie trzecie członków kongresu trwających dwie kadencje oraz przez dwie trzecie członków trzech czwartych rad lokalnych w kraju; wtedy można przeprowadzić referendum [23]. W referendach co najmniej 50 procent uprawnionych do głosowania musi zatwierdzić propozycję [24] .

[20] Konstytucja Kostaryki §132 [poniżej] nie może być wybrana na Prezydenta ani Wiceprezydenta: 1. Osoba, która pełniła urząd Prezydenta w dowolnej przerwie w ciągu ośmiu lat poprzedzających wybory…

[dwadzieścia jeden]System kadencji w urzędzie jest wielkim wynalazkiem ludzkości. Wybrani szefowie pełnią tylko jedną kadencję, a kadencja nie może przekraczać pięciu lat i nie może być ponownie wybrana. Niektórzy mogą zapytać, skoro dozwolone jest tylko jedno spotkanie, dlaczego jedno nie może być ponownie mianowane dwukrotnie lub nieograniczoną liczbę razy? Weźmy na przykład prezydenta Białorusi, który był wybierany ponownie na sześć kolejnych kadencji. Putin z Rosji rządzi swoim krajem od ponad dekady. W ten sposób system własności, wielki wynalazek ludzkości, został zniszczony. Konstytucja polityczna Republiki Gwatemali §186: Zakazy wyboru urzędu Prezydenta lub Wiceprezydenta Republiki. Nie mogą ubiegać się o urząd Prezydenta lub Wiceprezydenta Republiki: a. Przywódca lub szefowie zamachu stanu, rewolucja zbrojna lub podobny ruch, którzy zmienili porządek konstytucyjny lub ci, którzy w wyniku takich wydarzeń przejęli kierownictwo rządu; b. Osoba sprawująca urząd Prezydenta lub Wiceprezydenta Republiki w czasie wyborów na ten urząd lub sprawująca tę funkcję przez jakikolwiek okres w ramach kadencji prezydenckiej, w której odbywają się wybory; c. Krewni do czwartego stopnia pokrewieństwa i drugiego powinowactwa (i małżonkowie na rok przed wyborem w Konstytucji Republiki Hondurasu §240.6) Prezydenta lub Wiceprezydenta Republiki, gdy ten ostatni sprawuje urząd Prezydenta i osób, o których mowa w akapicie pierwszym niniejszego artykułu; d. Osoba, która mogła być ministrem stanu, na dowolny okres w ciągu sześciu miesięcy poprzedzających wybory; mi. Członkowie armii, chyba że złożyli rezygnację lub przeszli na emeryturę co najmniej na pięć lat przed datą zwołania wyborów; f. Duchowni jakiejkolwiek religii lub kultu; i g. Sędziowie Najwyższego Trybunału Wyborczego.

[22] Konstytucja Republiki Hondurasu § 42 ust. 5 podżega, promuje lub wspiera ciągłość lub reelekcję Prezydenta Republiki; i straci obywatelstwo. §187 Konstytucji Gwatemali zabrania ponownego wyboru.

[23] §100 Konstytucji stanu New Hampshire stanowi, że referendum konstytucyjne musi zostać zatwierdzone bezwzględną większością dwóch trzecich uprawnionych wyborców. Patrz procedura zmiany konstytucji w §1.7, §1.8 i §5 Konstytucji Stanów Zjednoczonych, aby zapoznać się z ustawą zmieniającą. Wojny domowe i zagraniczne wymagają zgody dwóch trzecich członków Kongresu itp.

[24] Poprawka §48 Konstytucji Massachusetts stanowi, że referendum musi zostać zatwierdzone przez ponad połowę uprawnionych wyborców, aby zapewnić stabilność polityczną.

Rozdział 3 Norma wiecznego pokoju praw człowieka

Artykuł 9 Naród oparty na prawach człowieka [9 Prawo Wiecznego Pokoju]

Wielka jedność praw człowieka na świecie [25] . Ustaw kraj jako duży kraj ze standardami praw człowieka, a prowincje i gminy są wspaniałymi modelami praw człowieka [26] . Tworzenie najwyższych wartości życia, opowiadanie się za światowym standardem konstytucyjnym, ochrona wiecznego pokoju ludzkości i obrona zrównoważonego rozwoju ziemi to najświętsze prawa człowieka i najpilniejsze obowiązki państwa. Szef bezpieczeństwa publicznego na szczeblu oddolnym jest wybierany przez ludność [27] w systemie jednego głosowania, jednego głosu; na podstawie liczby głosów wybierane są trzy partie oraz wybierany jest jeden szef bezpieczeństwa publicznego i dwóch zastępców szefa bezpieczeństwa publicznego.

[25] Po podpisaniu uniwersalnych podstawowych standardów praw człowieka ONZ przez wszystkie państwa członkowskie, kraje, które nie przestrzegają zasad, nie będą domagać się zjednoczenia innych krajów.

[26] „Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych” oraz „Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych” stały się prawem międzynarodowym w 1976 r. §1 z tych dwóch paktów stanowiprawo do samostanowienia w konstytucji. Gminy mają moc konstruowania lokalnych cech globalnej lokalizacji i lokalnej globalizacji oraz stają się zróżnicowanymi międzynarodowymi stolicami.

[27] Stanowi szeryfowie w USA są wybierani przez ludzi. Aby zabezpieczyć policję jako nianię ludzi, a nie wsparcie podziemia, oddolni szefowie bezpieczeństwa muszą być wybierani w powszechnych wyborach.

Artykuł 10 Reforma praw człowieka [10 Prawo Wiecznego Pokoju]

Wrodzone prawa człowieka mają pierwszeństwo przed suwerennością narodową. Zgodnie z prawem ludzie mają prawo do przeżycia i prawo do natychmiastowej eutanazji [28] . Państwo chroni najsłabszych, a wszystkie ofiary czynników ludzkich i ergonomicznych [29] lub niewinne ofiary powinny otrzymać odszkodowanie od państwa [30] . Wszyscy obywatele przestrzegają prawa [31] , a ci, którzy nie popełnili więcej przestępstw w ciągu maksymalnie dziesięciu lat [32] , powinni zostać usunięci z rejestrów karnych [33] . Połowa członków Krajowego Komitetu ds. Działań na rzecz Praw Człowieka i Obywatelstwa jest wyznaczana przez międzynarodowe autorytatywne organizacje praw człowieka [34] .

[28] Szwajcarski Federalny Kodeks Karny §115 nie przewiduje kary za samobójstwo popełnione z pobudek egoistycznych.

[29] Inżynieria czynników ludzkich jest ważnym prawem człowieka, a Standard Konstytucyjny ustanawia standardy praw człowieka. Na przykład Komisja Europejska zwróciła się do europejskich organizacji normalizacyjnych o opracowanie „EN Eurokodów” (norm europejskich) mających zastosowanie do państw członkowskich UE i krajów europejskich pod hasłem „Budowanie przyszłości”.

[30] Rząd jest odpowiedzialny za śmierć niewinnych ludzi w kraju. Odnosząc się do izraelskiej ustawy o narodowym ubezpieczeniu zdrowotnym, rząd Izraela wypłacił odszkodowanie wszystkim ofiarom, które podróżowały do ​​Izraela legalnie lub nielegalnie w zamachu bombowym na autobus w Jerozolimie.

[31] „Jeśli ma to chronić prawa słabych, ktokolwiek się temu sprzeciwia, niech to zrobi”. (Calvin Coolidge, prezydent USA)

[32] Celem kodeksu karnego jest edukacja przestępców i oczekiwanie, że po ukaraniu nie popełnią więcej przestępstwa. Kraj nie rejestruje wkładu ludzi, ale rejestruje ich niedociągnięcia. Ten rodzaj kary jest odejściem od ducha braterstwa. Buddyjskie podejście „odłożyć nóż rzeźnicki i natychmiast stać się Buddą” jest godne przyjęcia. Pod względem światowego wskaźnika przestępczości Wenezuela zajmuje pierwsze miejsce z wynikiem 84,25, Brazylia zajmuje 10. miejsce z wynikiem 67,85, a Tajwan zajmuje 134. miejsce z wynikiem 15,24. To są przerażające statystyki. Ponieważ społeczeństwo nie akceptuje osób z przeszłością kryminalną, byli skazani są tak zdesperowani, że myślą, że są skazani na popełnianie przestępstw do końca życia.

[33] „Dobro ludu będzie najwyższym prawem”. (Cyceron, filozof rzymski) Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że jeżeli ujawnienie danych osobowych narusza podstawowe prawa jednostek, a konkretne ujawnienie nie leży w interesie publicznym, informacje muszą zostać usunięte, powołując się na „prawo być zapomnianym”.

[34] W celu ochrony praw człowieka w krajach, które wprowadzają wieczny pokój, członkowie Komisji Praw Człowieka składają się z międzynarodowych elit. Dzięki sugestiom i propozycjom międzynarodowych elit prawa człowieka będą zgodne z międzynarodowymi standardami.

Artykuł 11 Otwarcie praw człowieka [11 Prawo Wiecznego Pokoju]

Wszystkie grupy etniczne są równe w prawach człowieka. Prawa człowieka są niepodzielne i nie można ich przenieść ani zrzec się. Kiedy czyjeś prawa człowieka są represjonowane i naruszane przez oszustwo, osoba ta jest postrzegana jako ofiara wszystkich istot ludzkich. Prawa ludów tubylczych będą chronione [35] . Przeciwstawiający się kulturze fanatyczny, gorliwy lub oparty na kulcie przodków nacjonalizm wojskowy jest adoptowany, by uciskać mniejszości, dzielić dyskryminację, wymuszać zaginięcia, popełniać zbrodnie podziemia, homogenizować grupy rasowe i zatruwać globalnie. Konieczne jest wdrożenie obywatelskiego nacjonalizmu globalnej wioski [36]  .

[35] Równość materialna to uznanie, że prawo musi uwzględniać takie czynniki, jak dyskryminacja, marginalizacja i nierówny podział. Wdraża specjalne środki, aby pomóc lub poprawić życie grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji oraz zapewnić im takie same możliwości jak wszyscy inni.

[36] Inkluzywna forma nacjonalizmu stoi na straży tradycyjnych liberalnych wartości, takich jak wolność, tolerancja, równość, prawa jednostki itp. Członkostwo w państwie obywatelskim jest otwarte dla każdego obywatela posiadającego obywatelstwo, niezależnie od kultury czy rasy.

Artykuł 12 Obrona praw człowieka [37] [12 Prawo Wiecznego Pokoju]

Prawa człowieka to wewnętrzne sprawy świata [38] . Funkcjonariusze publiczni powinni zagwarantować, że podstawowe prawa człowieka, prawa do ochrony środowiska, prawa do pokoju i prawa do rozwoju nigdy nie będą odbiegać ani o dzień od praw innych krajów. Każdego roku będą wybierani przywódcy różnych ministerstw i tylko jeden przywódca szczebla centralnego zostanie wybrany przez naród. Oznacza to, że wybory będą odbywać się co roku. Niezależnie od stosunków międzynarodowych czy relacji międzyludzkich, ani od czasu ani miejsca, w którym dochodzi do zastraszania, ofiary zawsze mogą dochodzić solidarnej odpowiedzialności od milczących świadków zdarzenia. Ci, którzy są świadkami niebezpieczeństwa, ale nie chcą ratować zagrożonych [39] lub mogą pomóc ofiarom w udowodnieniu ich niewinności, ale odmawiają składania zeznań, powinni zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej[40] .

[37] Patrz „Jak powstanie i cud gospodarczy nazistowskich Niemiec przekształciły się w katastrofę?” „Musieliśmy walczyć ze starymi wrogami pokoju… że rząd zorganizowanych pieniędzy jest tak samo niebezpieczny jak rząd zorganizowanej mafii”. (Franklin D. Roosevelt, prezydent USA)

[38] „Niesprawiedliwość wszędzie jest zagrożeniem dla sprawiedliwości wszędzie”. (Laureat Pokojowej Nagrody Nobla, dr Martin Luther King Jr.) Porównanie Standardu Konstytucyjnego z normami „Kwestie praw człowieka są wewnętrznymi sprawami świata” różnych krajów, szczegółowe informacje znajdują się w załączonych tabelach na naszej stronie internetowej.

[39] Jedyną rzeczą konieczną do triumfu zła jest, aby dobrzy ludzie nic nie robili. Milczenie kogokolwiek rodzi następną ofiarę.

[40] Odwołaj się do „prawa o czynach niedozwolonych” w prawie zwyczajowym dotyczącego obowiązku ratowniczego, takiego jak §323c niemieckiego kodeksu karnego, §223-6 francuskiego kodeksu karnego itp. „Międzynarodowa konwencja o poszukiwaniach i ratownictwie morskim , 1979” międzynarodowego prawa zwyczajowego przewiduje udzielenie pomocy każdej osobie znajdującej się na morzu w niebezpieczeństwie zaginięcia.

Rozdział 4 Sztandar wiecznego pokoju i rządów prawa

Artykuł 13 Naród oparty na rządach prawa [41] [13 Prawo Wiecznego Pokoju]

Wielka realizacja rządów prawa na świecie [42] . Ustaw kraj jako kraj o wysokich standardach rządów prawa , a prowincje i gminy jako wspaniałe modele rządów prawa . Wertykalnie realizowane prawo międzynarodowe jest suwerennym prawem państwa, które jest prawem wszystkich praw podtrzymujących światową cywilizację [43] . Pięć lat po wejściu w życie szerokiego prawa międzynarodowego będzie ono uważane za międzynarodowe prawo zwyczajowe, prawo macierzyste konstytucji i pokojowych norm imperatywnych, bezpośrednio tworzących prawa i obowiązki ludzi. Jednostka jest ostatecznym podmiotem prawa międzynarodowego [44] .

[41] Klauzula 40 Magna Carta mówi: „Nikomu nie sprzedamy, nikomu nie odmówimy ani nie opóźnimy prawa lub sprawiedliwości”. Rządy prawa to koncepcja, zgodnie z którą zarówno rząd, jak i obywatele znają prawo i przestrzegają go.

[42] Wielka światowa wolność, wielka demokracja, wspaniałe prawa człowieka, wspaniałe rządy prawa i globalne prawodawstwo, administracja i standardy sądownictwa pochodzą z: „Narysował krąg, który mnie odciął – heretyk, buntownik, rzecz lekceważyć. Ale Miłość i ja mieliśmy dość sprytu, by wygrać: narysowaliśmy krąg, który go objął! (Edwin Markham, amerykański poeta-laureat,Przechytrzony)

[43] Chociaż prawo międzynarodowe wymaga, aby państwa wykonywały swoje zobowiązania, nie pyta, w jaki sposób państwa powinny wykonywać swoje zobowiązania: (1) Państwa mogą wybrać bezpośrednie stosowanie prawa międzynarodowego. (2) Mogą również uchwalać ustawy przekształcające prawo międzynarodowe w prawo krajowe. (3) Mogą podejmować środki administracyjne. (4) Mogą podejmować środki sądowe. (5) Państwo decyduje zgodnie ze swoją konstytucją. (Hungdah Chiu, prawo międzynarodowe)

[44] Pozytywizm prawniczy jest koncepcją prawną „światowej wspólnoty prawniczej”. Niezależnie od prawa międzynarodowego czy prawa krajowego „jednostka” jest bezpośrednim ostatecznym podmiotem praw i obowiązków. (Hans Kelsen, austriacki filozof prawa) Rząd, który nie przestrzega prawa międzynarodowego, jest złym rządem.

Artykuł 14 Reforma rządów prawa [14 Prawo Wiecznego Pokoju]

Horyzontalne rozwijanie wszystkich praw w jednym jednomyślnym globalnym prawie powszechnym jest pilnym obowiązkiem państwa, którego nie można zmienić ani zwolnić. Prawa wszystkich narodów stanowią część prawa krajowego. Każdy może załatwiać sprawy, a rząd może zawiesić lub używać zgodnie z prawem, według własnych zasług. Cudzoziemcy mają prawo stosować w naszym kraju na zasadzie pierwszeństwa prawa swojego kraju ojczystego, aby mogli zbudować nasz kraj, aby stał się ich drugą ojczyzną i miastem rodzinnym [45] . Państwa utworzą najnowsze bazy danych porównawczych w zakresie regulacji globalnych .

[45] Wszystkie prawa są w jednym. Cudzoziemcy mają prawo w pierwszej kolejności stosować prawa swoich krajów ojczystych, ale akt prawny sprzeczny z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami jest nieważny w naszym kraju.

Artykuł 15 Otwarcie rządów prawa [15 Prawo Wiecznego Pokoju]

Wdrażanie standardów demokratycznych i rządów prawa. Prezydent, Prokurator Generalny i Prezes Sądownictwa muszą nominować członków kongresowych komisji ad hoc, gdy kandydują oni w wyborach. Członków Komisji Doraźnej Komisji Rozwoju Pokoleniowego powołuje Przewodniczący; członkowie Komitetu Ad Hoc Komitetu ds. Rozwoju Prawnego Kraju Globalnego są nominowani przez Prokuratora Generalnego; członków Komisji Ad Hoc ds. Rozwoju Prawa Międzynarodowego powołuje Prezes Sądownictwa. Kandydaci pełnią tę samą kadencję co osoba nominująca. Po zatwierdzeniu nominatora nominowani kandydaci są przypisywani do różnych stałych komisji. Jest to wiecznie pokojowa demonstracja wielkiej cywilizacji i model wielkiego państwa prawa [46].

[46] Prawo jest związane z cywilizacją w określonym czasie i przestrzeni. „Jest produktem cywilizacji… jeśli chodzi o przeszłość jako produkt cywilizacji, jeśli chodzi o teraźniejszość jako środek utrzymania cywilizacji, a przyszłość jako środek rozwoju cywilizacji”. (Roscoe Pound, amerykański prawnik)

Artykuł 16 Obrona rządów prawa [16 ustawa o trwałym pokoju]

Wprowadzać innowacje do norm konstytucji pokoju jako prawnej podstawy polityki [47] . Rządowi zabrania się łamania prawa międzynarodowego z powodu kolizji z prawem krajowym, warunkami narodowymi, zwyczajami, historią, geografią, kulturą itp., a osoby naruszające są uważane za winne zbrodni przeciwko porządkowi ludzkiemu. Orzecznictwo obrony pokojowego rozwoju: prawa wszystkich krajów świata są w jednym standardzie konstytucyjnym i jeden standard konstytucyjny może zaprowadzić światowy pokój, dwuwładztwo wykonawcze (system półprezydencki), polityka trójpartyjna, czterowładza separacja, kontrola i równowaga oraz system republikański na pięciu kontynentach.

[47] Teoria wiecznego pokoju filozofa Kanta zawierała trzy ważne stwierdzenia: (1) Pokój można ustanowić jedynie za pomocą legalnej władzy. (2) Celem władzy prawnej jest pokój. (3) Dlatego pokój nieuchronnie rodzi kwestię podstawy prawnej w polityce. (Frédéric Laupics) Dlatego niniejszy Standard Konstytucyjny osiągnął swoje cele: ustanowienie „światowej wspólnoty prawniczej” i usprawnienie mechanizmu globalnego systemu zarządzania.

Tytuł 2 Podstawowe organizacje narodu

Rozdział 5 Prawodawstwo o wiecznym pokoju [48]

Artykuł 17 Ponadnarodowa władza ustawodawcza [17 Prawo Wiecznego Pokoju]

Wielka konkurencja i współpraca prawodawstwa światowego . W celu ulepszenia globalnego systemu zarządzania poziom narodowy lub niższy niż krajowy ma władzę ustawodawczą tylko wtedy, gdy prawo międzynarodowe nie zostało uchwalone na poziomie ponadnarodowym lub nie ustanowiło równoważnych stosunków życiowych w dziedzinie globalnej, i uważa się, że normy prawa międzynarodowego są konieczne, a władza ponadnarodowa ma władzę ustawodawczą [49] . Ustawodawstwo krajowe wymaga globalnego uczestnictwa, niezależnie od przyjaciela czy wroga, każdy kraj ma jednego przedstawiciela, ale bez prawa głosu w kongresie kraju pochodzenia [50] .

[48] ​​Standardowa procedura legislacyjna: Prawo powinno być jasne, kompletne, przewidywalne i spójne na całym świecie. Poprzez ciągłą transformację przeprowadza się standaryzację i integrację, aby zapewnić, że prawo nadąża za duchem czasu, a jakość i siła narodowa stale się poprawiają.

[49] Jeśli poziom ponadnarodowy nie spełnia już powyższych dwóch niezbędnych warunków, władza ustawodawcza zostaje przekazana każdemu krajowi.

[50] Ustawodawstwo danego kraju jest otwarte na globalne uczestnictwo, niezależnie od przyjaciela czy wroga. Kongres danego kraju może reprezentować jego ludność w celu stworzenia alternatywnego kanału dyplomatycznego między ludźmi. Ustawodawstwo danego kraju jest ogólnym przyspieszaczem narodzin „światowej wspólnoty prawnej”. Ustanawia moc dla mieszkańców ziemi, aby wspólnie powstrzymywać rządy przed łamaniem prawa międzynarodowego. Jest także siłą odstraszającą, która powstrzymuje przywódców różnych krajów przed doprowadzeniem ludzkości do zagłady.

Artykuł 18 Krajowa władza ustawodawcza [18 Prawo Wiecznego Pokoju]

Kongres stworzył trójpartyjną politykę, z łącznie 150 miejscami w komitetach regionalnych. Każde hrabstwo powinno mieć co najmniej jednego członka kongresu. Aborygeni oraz powiaty i miasta liczące blisko 100 000 mieszkańców powinny mieć trzy mandaty, a pozostałe mandaty powinny przypadać pozostałym okręgom wyborczym. Wyborcy w każdym okręgu mają jedną kartę do głosowania i mogą głosować tylko na jednego kandydata z listy kandydatów. Wybierana jest trójka z największą liczbą głosów [51] . Członkowie Kongresu są wybierani na 4-letnią kadencję, a jedna czwarta okręgów wyborczych jest wybierana ponownie każdego roku [52] . Istnieje 36 komitetów ad hoc [53] bez okręgu, a ogólna liczba członków kongresu wynosi 186. Wybory są odrębne i obowiązkowe [54] .

[51] W wyborach parlamentarnych wyborca ​​wykorzystuje jedną kartę do głosowania tylko na jednego kandydata, który mu się podoba. Wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskali trzy najwyższe głosy. Rodzaj systemu jest zarówno demokratyczny, jak i republikański. Odrzucając jednopartyjną dyktaturę, dwupartyjną konfrontację i wielopartyjny chaos oraz opowiadając się za dynamicznym trójstronnym zrównaniem polityki, zawsze, gdy pojawia się spór, trzecia siła o równej sile może osądzić i pomóc w osiągnięciu porozumienia. W ten sposób łatwiej jest zjednoczyć członków kongresu. Aby polityka była jak najbardziej stabilna, kongres co roku przeprowadza częściową reelekcję, umożliwiając ponowne głosowanie.

[52] W burzliwym społeczeństwie konieczne jest poleganie na trójpartyjnym systemie politycznym i nieustanne głosowanie w celu rozwiązania i pogodzenia problemów, wydajności, sprzeczności, różnic i opozycji, które stale się pojawiają. Wyborcy są przyzwyczajeni do wybierania członków kongresu co cztery lata, ale poprzez częściową reelekcję co roku, kongres wraz z członkami kongresu będzie testowany przez ludzi.

[53] Ten Standard Konstytucyjny będzie opowiadał się za „światową wspólnotą prawniczą”, promował wielką cywilizację wiecznego pokoju i realizował wielkie rządy prawa jako model legislacyjny.

[54] Wybory są jednym z wymogów maksymalnej edukacji, dystrybucji, dialogu, jedności, konsensusu i zarządzania. W Australii uprawnieni obywatele są zobowiązani do głosowania w wyborach. Jednym z najważniejszych sposobów obrony i rozwoju demokracji jest wybieranie przez Kongres co roku określonej liczby członków. Surowo zabrania się organizowania wyborów parlamentarnych razem z wyborami na szczeblu centralnym, chyba że odbywają się one w tym samym czasie z radami lokalnymi, aby nie zagmatwać polityki ministerstw.

Artykuł 19 Władza ustawodawcza na szczeblu niższym niż krajowa [19 Prawo Wiecznego Pokoju]

Członkowie rad lokalnych na szczeblu niższym niż krajowy (stany, prowincje, regiony i gminy) pełnią jedną dwuletnią kadencję, taką samą jak przedstawiciele władz federalnych i stanowych USA. Wyborcy w każdym okręgu mają tylko jedną kartę do głosowania przyjmującą system jednego wyboru, a wybierana jest trójka z największą liczbą głosów. Aby kultywować przywódców politycznych i eliminować monopole, członek kongresu może pełnić funkcję mówcy tylko raz podczas sesji w wyznaczonym przez siebie terminie i nie może ponownie pełnić tej funkcji. Nie należy ignorować każdej opinii oddolnej opinii publicznej. Każdy ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach ustawodawczych z ustawodawcami wszystkich szczebli, w tym od rad lokalnych po kongresy czy konferencje międzynarodowe [55] .

[55] Konstrukcja instytucjonalna chroni opinię publiczną przed pogrzebaniem. W systemie jedna osoba, jeden głos, kandydaci, którzy uzyskali trzy najwyższe głosy, są wybierani w wyniku wyborów. Ten projekt pozwoli na wybranie mniejszości lub partii niezależnej na trzecie miejsce, co może stanowić trzecią siłę do ograniczania opinii, propozycji i zachowań pozostałych dwóch. Nie posuwają się do skrajności, nie dzielą łupów ani nie czynią zła.

Artykuł 20 Opowiadanie się za ustawodawstwem [20 Prawo Wiecznego Pokoju]

Stworzyć system legislacyjny z najmniejszą liczbą słabości i największą liczbą zalet. Rzecznik światowej społeczności prawniczej [56] i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa międzynarodowego. Pomóż innym krajom lub samorządom lokalnym (stanom, prowincjom, regionom lub gminom) opracować Standard Konstytucyjny. Co roku rząd przeznaczy co najmniej 0,02 procent całkowitego budżetu rządu centralnego na promowanie Standardu Konstytucyjnego. Krajowe dostosowania płac, wynagrodzeń i premii, dodatków, stawek podatkowych i świadczeń powinny być powiązane z krajowymi i globalnymi „wspólnymi potrzebami i wspólnym podziałem pracy” [57] oraz formułowane za pomocą obliczeń dużych zbiorów danych [58] .

[56] Pozytywizm prawniczy opowiada się za dwoma dodatkowymi elementami „międzynarodowej autorytatywnej formuły” i „indywidualnej skuteczności społecznej” w celu zdefiniowania prawnego pojęcia „światowej społeczności prawnej”. Oznacza to, że „jednostka” jest bezpośrednim ostatecznym podmiotem międzynarodowych praw i obowiązków.

[57] Państwo zmienia płace, odszkodowania, stawki podatkowe, świadczenia itp. i nie może ograniczać ani niszczyć indywidualnych więzi społecznych i społecznych więzi międzynarodowych. (Léon Duguit, francuski badacz konstytucji) Aby uniemożliwić populistycznym politykom pokonanie systemu demokratycznego.

[58] Politycy mają skłonność do wykorzystywania populizmu do podżegania mas, używając pretekstu do podnoszenia płac i świadczeń jako pretekstu do zniszczenia systemu demokratycznego. Na przykład na początku XX wieku Argentyna stała się siódmym najbogatszym krajem świata. Po tym, jak Ippolito został wybrany na prezydenta w 1916 r., Wdrożył swoje poglądy polityczne, aby znacznie podnieść płace, w wyniku czego Argentyna spadła na 59. miejsce pod względem dochodu na mieszkańca w 2016 r.

Rozdział 6 Wieczny standard pokoju administracji

Artykuł 21 Administracja ponadnarodowa [21 Prawo Wiecznego Pokoju]

Wielkie hierarchiczne zarządzanie administracją światową . Konkurencja i współpraca w ramach ponadnarodowej władzy administracyjnej stworzy doskonałe globalne zarządzanie. Wykonując zadania organizacji międzynarodowych, takich jak ONZ, rządy na poziomie krajowym i niższym niż krajowy są agencjami upoważnionymi przez poziom ponadnarodowy . Przed wydaniem międzynarodowego orzeczenia sądowego, jeśli przywódca narodowy publicznie zadeklaruje politykę, która narusza prawo międzynarodowe, zostanie uznany za potencjalnego zbrodniarza wojennego [59] .

[59] „W kwestiach władzy niech więc nikt więcej nie słyszy o zaufaniu do człowieka, ale od zgorszenia zwiąż go kajdanami Konstytucji”. (Thomas Jefferson, prezydent USA)

Artykuł 22 Administracja narodowa [22 Prawo Wiecznego Pokoju]

System półprezydencki. Prezydent jest wybierany przez naród, a kandydaci na prezydenta muszą mieć co najmniej 50 lat, aby zostać wybranymi. Prezydent mianuje premiera (w skrócie PM). Gdy Prezydent wydaje zarządzenie, gabinet musi je kontrasygnować. Premier musi mieć co najmniej 50 lat, mieć poparcie w wyborach powszechnych [60] i być urodzonym w kraju). Premier kieruje rządem [61] i odpowiada za obronę narodową. Ministrowie powinni publikować swoje rankingi usług publicznych i polityki w zakresie wyników globalnych. Kraje mogą przystąpić do systemu bezpieczeństwa zbiorowego i mogą ustanawiać przepisy przekazujące suwerenność [62] organizacjom międzynarodowym. Każda agencja powinna spełniać międzynarodowe standardy [63] .

[60] Kiedy Prezydent mianuje przewodniczącego komisji kongresowej na premiera, premier może być mianowany bezpośrednio. Jeżeli nominowany kandydat na premiera nie jest spośród 12 wybranych przewodniczących, premier musi zostać zatwierdzony przez kongres.

[61] Standard Konstytucyjny przewiduje i ogranicza administrację, pionowo wdraża konsekwentną integrację ponadnarodową (organizacje międzynarodowe), krajową, subnarodową (szczebel lokalny) i poziomą integrację międzyresortową; każda polityka może być systematycznie realizowana przez ministerstwa i samorządy lokalne.

[62] Kiedy ludzie stracą suwerenność narodową lub lokalną, stracą również wszelkie prawa własności do nieruchomości, pól i ogrodów.

[63] Aby doskonalić usługi publiczne, wszyscy urzędnicy służby cywilnej powinni posiadać Standardowe Procedury Operacyjne (SOP), udostępniać niezbędne dokumenty podczas prowadzenia swojej działalności i pozwolić opinii publicznej być zauważonym.

Artykuł 23 Administracja subnarodowa [23 Prawo Wiecznego Pokoju]

Podstawą wszelkiej polityki jest polityka lokalna. Konstytucja powinna jasno określać pewien okres czasu, w którym rząd ma odpowiedzieć na potrzeby ludzi. Ilekroć ktoś zażąda sprawiedliwości, będzie odpowiedź [64] . Dobrze zorganizowany rząd jest największą organizacją charytatywną i usługową rozwiązującą problemy ludzi [65] . Wszystkie uprawnienia, które są bardziej korzystne dla społeczności lokalnej, należą do społeczności lokalnej, w tym władza ustawodawcza, władza sądownicza, władza obrony cywilnej, prawa gospodarcze i handlowe, prawa językowe, prawa kulturalne, prawa środowiskowe, prawa rozwojowe itp., powinny promować uczestnictwo obywateli. Przedstawiciele ludu mają skuteczną władzę śledczą [66] .

[64] W przypadku pożaru, doraźnej pomocy medycznej, powodzi, huraganu, trzęsienia ziemi, przemocy, wymuszonego zaginięcia, ratownictwa na polu bitwy i innej pomocy w przypadku klęsk żywiołowych, przewidywany czas przybycia ratowników powinien być podany w zależności od odległości od miejsce wypadku. Kandydaci startujący w wyborach samorządowych powinni w okresie kampanii prezentować poglądy polityczne mające na celu poprawę obecnej sytuacji.

[65] Odnosząc się do australijskich Modelowych zasad procesowych, wszystkie australijskie agencje rządowe mają cywilnoprawny obowiązek modelowania stron sporu.

[66] Urzędnik jest źródłem wszelkiej korupcji politycznej. Oprócz standardu konstytucyjnego §14, w którym obywatele mają prawo do modelowego przenoszenia i udziału obywateli, przedstawiciele ludu na każdym szczeblu, o ile zjednoczeni są trzej członkowie, mają uprawnienia do wszczęcia dochodzenia w sprawie skuteczności administracyjnej i przeprowadzenia impeachmentu zgodnie z art. prawo.

Artykuł 24 Gwarancje konstytucyjne [24 Prawo Wiecznego Pokoju]

Prawo międzynarodowe jest nadrzędne [67] . Dla utrzymania porządku konstytucyjnego, zapobiegania niepokojom społecznym i unikania zdrady, gwarantem wykonania konstytucji są Prezydent, przedstawiciele narodu, wojskowi, funkcjonariusze publiczni, pedagodzy, duchowni i pracownicy mediów . Za zgodą Trybunału Konstytucyjnego Prokurator Generalny może ścigać lub aresztować przywódcę państwa za jego niezgodne z konstytucją czyny . Siedemdziesiąt dwie godziny przed rozpoczęciem niewojennej akcji wojskowej lub represji siłowych należy uzyskać zgodę Kongresu. Prezydent i Naczelny Dowódca Armii, Marynarki Wojennej i Sił Powietrznych powinni zachować neutralność i nie mają prawa głosu w wyborach powszechnych.

[67] Do tej pory nie ma konstytucji narodowej, która wyraźnie przestrzega prawa międzynarodowego, ale co najwyżej respektuje prawo międzynarodowe. § 25 niemieckiej Ustawy Zasadniczej mówi, że prawo międzynarodowe jest częścią prawa krajowego, a prawo krajowe jest nadal nadrzędne w stosunku do prawa międzynarodowego. Nieprzestrzeganie prawa międzynarodowego oznacza znaczną szkodę dla ludzi.

Rozdział 7 Wieczny pokój standard ścigania sądowego

Artykuł 25 Reforma prokuratury [25 Prawo Wiecznego Pokoju]

Świetna zgodność ze światowymi przepisami . Konstytucja jest wolą ludu [68] , a ludzie mogą bezpośrednio oskarżyć kogoś o naruszenie konstytucji. Prokuratura łączy władzę wykonawczą na zewnątrz i oddziela się od władzy sądowniczej i prokuratury wewnętrznie. Aby uniemożliwić przywódcom państwowym prowadzenie ludzi na zagładę, prokuratura posiada departament ds. zgodności z prawem oraz system zapewniający zgodność z prawem międzynarodowym i prawem krajowym. Prokurator Generalny ma uprawnienia do wydawania nakazów aresztowania przestępców, którzy naruszają prawo międzynarodowe. Zaprzysiężenie personelu wojskowego i personelu ochrony podczas ceremonii inauguracji lub awansu wymaga kontrasygnaty prokuratora naczelnego. Sędziowie sądu bezpieczeństwa narodowego przechodzą co roku szkolenie w miejscu pracy [69] .

[68] „Konstytucja musi być decyzją, a każdy akt władzy konstytucyjnej musi być z konieczności rozkazem”. (Carl Schmitt, niemiecki konstytucjonalista, teoria konstytucji)

[69] Prokurator Generalny ma uprawnienia do aresztowania światowych przywódców, którzy naruszają prawo międzynarodowe zgodnie z prawem. Sędziowie sądów odpowiedzialni za bezpieczeństwo narodowe muszą co roku przechodzić szkolenie zawodowe.

Artykuł 26 Otwarcie sądowych systemów ścigania [26 Prawo Wiecznego Pokoju]

Uprawnienia prokuratury są wykonywane niezależnie. Przewodniczący prokuratury jest wybierany bezpośrednio przez lud; ten, kto otrzyma największą liczbę głosów, pełni funkcję Prokuratora Generalnego . Osoba z drugą co do wielkości liczbą głosów jest wiceprezesem prokuratury i jednocześnie ministrem przestrzegania prawa . Osoba z trzecią najwyższą liczbą głosów jest drugim wiceprezesem prokuratury i jednocześnie ministrem kontroli . Lokalni prokuratorzy naczelni są również wybierani przez lud [70] . Na podstawie liczby otrzymanych głosów wybierany jest jeden lokalny prokurator generalny i dwóch zastępców miejscowych prokuratorów generalnych, tworząc kolegialny zespół ds. aktów oskarżenia. Prokuratorzy powinni nadzorować i zapobiegać niesprawiedliwości oraz odkrywać i dążyć do sprawiedliwości. Wszystkie strony procesu mają prawo do zmiany oskarżyciela lub sędziego przed zamknięciem śledztwa lub zakończeniem obrony.

[70] Przez ponad 200 lat od czasu opracowania Konstytucji Stanów Zjednoczonych prokuratorzy generalni i prokuratorzy w ponad 46 stanach byli wybierani przez ludzi i odpowiadają przed obywatelami zasprawiedliwość proceduralną.

Rozdział 8 Wieczny pokój normą wyroku sądowego

Artykuł 27 Reforma sądownictwa [27 Prawo Wiecznego Pokoju]

Wielkie ustanowienie światowej sprawiedliwości . Prawo międzynarodowe ma pierwszeństwo w stosowaniu wszystkich uprawnień prawnych. Przestrzegać orzeczeń sądowych Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. Uniwersalne wartości i konstytucja powinny iść w parze [71] . Kiedy ktoś domaga się powszechnej sprawiedliwości, odpowiedź [72] musi przyjść komuś z pomocą. W ten sposób prezes Departamentu Sądownictwa jest wybierany przez lud [73]. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego reprezentują sprawiedliwość ludu i interpretują konstytucję w imię ludzkiej sprawiedliwości, a ich orzeczenie jest najbardziej autorytatywną odpowiedzią, a decyzje sędziów Trybunału Konstytucyjnego są uważane za sprawowanie władzy konstytucyjnej przez ludzi. Połowa sędziów Trybunału Konstytucyjnego pochodzi z różnych krajów na pięciu kontynentach i cieszy się dożywotnią kadencją oraz pełnym traktowaniem narodowym.

[71] Stosowanie tzw. „prawa” nie powinno ograniczać się do kraju, ale powinno być interpretowane jako koncepcja najbardziej uniwersalna. To znaczy, od małego społeczeństwa do dużego społeczeństwa, a następnie do kraju, a nawet do świata, jest to wspólny produkt idei współżycia ludzi. (Tanaka Kotaro, japoński profesor prawa, Teoria Prawa Światowego)

[72] „Największym grzechem państwa jest lenistwo”. (Nicolo Machiavelli, włoski mąż stanu, Książę) Sprawiedliwość oznacza, że ​​kiedy ludzie mają potrzeby, rząd odpowie na każdą prośbę. Sprawiedliwość jest podstawowym sensem istnienia państwa.

[73] „Całkowita niezawisłość sądów jest szczególnie istotna w ograniczonej Konstytucji”. (Alexander Hamilton, ojciec założyciel Stanów Zjednoczonych) Przez ponad 200 lat od czasu opracowania Konstytucji Stanów Zjednoczonych sędziowie w ponad 42 stanach byli wybierani przez ludzi i są bezpośrednio odpowiedzialni przed obywatelami zamerytoryczną sprawiedliwość.

Artykuł 28 Otwarcie  kontroli sądowej [28 Prawo Wiecznego Pokoju]

Konstytucja jest podstawowym prawem kraju i podstawową władzą narodu. Władza państwa w zakresie wykonywania prawa zawsze przysługuje mieszkańcom danego terytorium. Wartości konstytucji są uniwersalne i podlegają globalnemu porozumieniu (standard konstytucyjny §13 i §14 są kompletne w 99%). Po wykluczeniu naruszeń prawa międzynarodowego lub konstytucji obywatele ziemi mają prawo inicjować pokojowe protesty, takie jak ruchy odmowy współpracy [74] i pokojowy opór [75]  , jeśli nie ma innego środka zaradczego dla rozwiązania problemów.

[74] „Obywatelskie nieposłuszeństwo” jest ogólnie uważane za otwarty, pokojowy akt nieposłuszeństwa wobec prawa w otwarty, pokojowy sposób, mający na celu wywołanie zmian w prawie, polityce lub problemach społecznych, motywowany sumieniem moralnym.

[75] „Prawo bez kar nie jest prawem, a konstytucja bez prawa do oporu nie jest konstytucją”. Naruszenia niekonstytucyjne podlegają oczywiście globalnej kontroli lub oporowi. „Naród, który wpada na tak szlachetną ideę i żyje według niej, przetrwa na świecie na zawsze”. (Abraham Lincoln, prezydent USA)

* Powyższe warunki nie podlegają zmianie. Jeśli chcesz zmienić, napisz następujące dodatkowe warunki i skutki.

Część IV Przepisy uzupełniające i ich skuteczność

Różne kraje mogą swobodnie dodawać i podawać własne przykłady

Weźmy przykład z USA

1. Zaleca się, aby demokracja przewodnia USA i Kongres zostały zmienione na system trójpartyjny: jedno państwo w Senacie i jeden głos, a trójka najlepszych wybierana jest według liczby głosów (niezależnie od partii politycznej ), z trzema członkami na stan, a liczba miejsc w Senacie wynosi 150; Izba Reprezentantów dzieli okręgi wyborcze według liczby ludności, a elektor z każdego okręgu ma jedną kartę do głosowania, aby wybrać najbardziej preferowanego kandydata, a trzech najlepszych jest wybieranych na podstawie największej liczby głosów, a łączna liczba miejsc w Izbie Reprezentantów pozostaje na poziomie 435. Każdy spór może być rozstrzygany i rozstrzygany przez mocarstwo trzecie.

2. Zaleca się, aby Stany Zjednoczone kierowały demokracją i przedłużały kadencję Prezydenta oraz innych wybranych przywódców, ale odwołały chroniczną chorobę kolejnych kadencji. We współczesnym świecie sytuacja zmienia się tak szybko, że wystarczy pięcioletnia kadencja, a żaden urząd publiczny nie może sprawować przez osiem lat (np. ustępujący prezydent nie może pełnić funkcji premiera), a podstawowe wynagrodzenie pozostanie w tym okresie na niezmienionym poziomie. (Norma Konstytucyjna § 8).

Część V Przepisy przejściowe i  uzupełniającepominięto )

Część VI Dodatek: Porównanie Standardu Konstytucyjnego i tysiącletniej mądrości wszystkich narodów, wszystkich praw i wszystkich religii

1. 28 Standardów Konstytucyjnych jako narzędzie do dalszego rozwoju i blasku „28 Zasad Założycielskich Stanów Zjednoczonych”

2. Standard konstytucyjny jako narzędzie dla ONZ i ponad 20 000 organizacji pozarządowych do dalszego rozwoju i zabłyśnięcia

(1) Porównanie Standardu Konstytucyjnego z Kartą Narodów Zjednoczonych

(2) Porównanie Standardu Konstytucyjnego z Konstytucją Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury

(3) Porównanie Standardu Konstytucyjnego  z Rezolucją ONZ „Zawarcie trwałego pokoju  ”

(4) Porównanie Standardu Konstytucyjnego z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka, która jest normatywna dla pokoju przez ONZ

(5) Porównanie Standardu Konstytucyjnego z innymi pokojowymi deklaracjami ONZ

3. Porównanie Standardu Konstytucyjnego z „Władzą Konstytucyjną” w konstytucjach różnych krajów

4. Porównanie Standardu Konstytucyjnego z „prawami wyborczymi” w konstytucjach różnych krajów

(1) Szwajcaria miała najwyższy dochód na mieszkańca na świecie w ciągu ostatnich 100 lat wśród średnich i dużych krajów (ponad osiem milionów mieszkańców), każdy obywatel głosował „9 razy” w lokalu wyborczym każdego roku

ja. Obywatele Zurychu uczestniczyli w wyborach (wyborach federalnych / stanowych / miejskich / regionalnych / gminnych), w których przeprowadzono ponad 17 rodzajów głosowania i przeprowadzili łącznie 92 (2003-2019), średnio 5,41 wyborów rocznie

II. Obywatele Zurychu uczestniczyli w referendach (referendum ogólnokrajowe/stanowe/gminne/okręgowe/gminne), każdego roku odbywało się średnio 3,82 referendów

iii. Szwajcarski elektroniczny system głosowania

(2) Samorządy lokalne w dużych krajach, takich jak Kalifornia (USA), mają najwyższy poziom dochodu na mieszkańca (40 milionów mieszkańców), a każdy obywatel głosował „11 razy” w lokalu wyborczym każdego roku

ja. Poziom stanowy — wybory stanowe w Kalifornii

II. Miejskie — wybory do obywatelstwa miasta Los Angeles

iii. Stany USA wdrażają elektroniczny system rejestracji online w celu identyfikacji wyborców

5. Porównanie Standardu Konstytucyjnego z „prawem wyborczym” konstytucji różnych krajów

(1) Porównanie Standardu Konstytucyjnego z „swobodnym korzystaniem z mediów do udziału w życiu politycznym” różnych krajów

(2) Porównanie Standardu Konstytucyjnego z normami „obrony liberalnej demokracji i przymusu wyborczego” różnych krajów

6. Porównanie Standardu Konstytucyjnego z „prawami człowieka” zawartymi w konstytucjach różnych krajów

(1) Porównanie Standardu Konstytucyjnego z normami „kwestie praw człowieka są wewnętrznymi sprawami świata” różnych krajów

(2) Porównanie Standardu Konstytucyjnego z normami „prawo międzynarodowe jest wyższe niż prawo krajowe” konstytucji różnych krajów

(3) Porównanie Standardu Konstytucyjnego z normami „gwaranta konstytucyjnego” różnych krajów

7. Porównanie Standardu Konstytucyjnego z normami „poszanowania prawa obcego” zawartymi w konstytucjach różnych krajów

►Porównanie Standardu Konstytucyjnego z konstytucjami różnych krajów „aby godność i wartość człowieka nie były o jeden dzień w tyle za innymi krajami”

8. Porównanie Standardu Konstytucyjnego z konstytucjami „sądowniczymi” różnych krajów

►Porównanie Standardu Konstytucyjnego ze źródłem „wielkiej sprawiedliwości”, które odpowiada na potrzeby powszechnej sprawiedliwości w różnych krajach

9. Porównanie Standardu Konstytucyjnego z „łamaniem prawa międzynarodowego i konstytucji, któremu każdy ma prawo się sprzeciwić” konstytucji różnych krajów

►Porównanie Standardu Konstytucyjnego z normami „prawa do oporu/odmowy współpracy” środków konstytucyjnych różnych krajów

10.  Porównanie Standardu Konstytucyjnego z „reformą i otwarciem” konstytucji różnych krajów

►Porównanie Standardu Konstytucyjnego z normami „reformy politycznej i otwarcia oraz udziału w wyborach głów państw wszystkich szczebli na mocy prawa” różnych krajów

11. Porównanie Standardu Konstytucyjnego z konkurującymi normami władzy ustawodawczej w budowaniu światowej wspólnoty prawnej różnych krajów

12. Porównanie Standardu Konstytucyjnego z propagowaniem chrześcijaństwa (2,5 miliarda wyznawców) jako świetlanego narzędzia ciągłego rozwoju

(1) Porównanie Standardu Konstytucyjnego z liczącym 3500 lat biblijnym Starym Testamentem jako świetlistym narzędziem ciągłego rozwoju

(2) Porównanie Standardu Konstytucyjnego z liczącym 2000 lat biblijnym Nowym Testamentem jako świetlistym narzędziem ciągłego rozwoju

(3) Porównanie Standardu Konstytucyjnego z zasadniczymi propozycjami papieskiej „Proklamacji Światowego Dnia Pokoju” na przestrzeni ostatnich 100 lat

(4) Porównanie standardu konstytucyjnego z prawie 4000 artykułów w Papieskim Dzienniku Papieża Franciszka

13. Porównanie Standardu Konstytucyjnego z Islamem (1,9 miliarda wyznawców) jako świetlanym narzędziem ciągłego rozwoju

(1) Porównanie Standardu Konstytucyjnego z Koranem jako świetlistym narzędziem ciągłego rozwoju od 609 rne

(2) Porównanie Standardu Konstytucyjnego z Hadisami jako świetlistym narzędziem ciągłego rozwoju od 800 rne

14. Porównanie Standardu Konstytucyjnego z Wedami hinduizmu (1 miliard wyznawców) jako świetliste narzędzie ciągłego rozwoju

15. Porównanie Standardu Konstytucyjnego z buddyzmem – Buddyzm tybetański (500 milionów wyznawców) jako świetliste narzędzie ciągłego rozwoju

(1) Porównanie Standardu Konstytucyjnego z Tripitaką jako świetlistym narzędziem ciągłego rozwoju

(2) Porównanie Standardu Konstytucyjnego z Gazette i Czcigodnym Dalajlamą buddyzmu tybetańskiego oraz innymi świetlistymi narzędziami dla pokoju na świecie

16. Porównanie Normy Konstytucyjnej z Biblią prawosławną jako świetlistym narzędziem ciągłego rozwoju

(1) Porównanie Standardu Konstytucyjnego ze Starym Testamentem Biblii Prawosławnej jako świetlistym narzędziem ciągłego rozwoju

(2) Porównanie Standardu Konstytucyjnego z Nowym Testamentem Biblii Prawosławnej jako świetlistym narzędziem ciągłego rozwoju

17. Porównanie Normy Konstytucyjnej z Torą judaizmu jako świetlistym narzędziem ciągłego rozwoju

18. Porównanie Standardu Konstytucyjnego z kluczowymi postulatami Pokojowej Nagrody Nobla

19. Postanowienia konstytucji różnych krajów sankcjonujące nadużycie wolności w celu zamachu na wolność i demokrację

20. Statystyki wskaźnika demokracji w latach 2008-2021 (łącznie 32 kraje)

21. Standard Konstytucyjny służy jako plan reformy oraz otwarcia i pokojowego rozwoju różnych systemów politycznych

(1) Porównanie Standardu Konstytucyjnego z przepisami ustroju prezydenckiego

(2) Porównanie Standardu Konstytucyjnego z przepisami systemu semiprezydenckiego

(3) Porównanie Standardu Konstytucyjnego z przepisami ustroju parlamentarnego (gabinetowego).

(4) Porównanie Standardu Konstytucyjnego z przepisami systemu dyrektorskiego

O nas

Thangka została podpisana przez Jego Świątobliwość XIV Dalajlamę dla Stowarzyszenia.

Zdjęcia aktywności

Zachęty i nagrody dla Współzałożycieli Systemu Wiecznego Pokoju dla ludzkości

Przetłumaczył Standard Konstytucyjny na wersje językowe świata

Przetłumaczyłem Standard Konstytucyjny na wersje językowe każdej jednostki samorządu terytorialnego państwa, województwa, regionu, gminy

*Darowizny są mile widziane, a szczegółowa wersja z adnotacjami zostanie udostępniona (Wybierz wersję papierową wersji chińskiej i angielskiej. Lub wersje elektroniczne dla innych języków).